LATEST ARTICLES

สมัยก่อนแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมประภทผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด ผลไม้แปรรูปเป็นอันดับหนึ่งในโลกซึ่งในปัจจุบันการเกษตรกรรมได้ลดน้อยถอยลง ในส่วนบางที่ก็ยังคงปลูกผลไม้เป็นสินค้าจำหน่ายภายในประเทศมากกว่าส่งออก มีฟาร์มใหญ่ๆหลายพื้นที่ยังคง ดำเนินธุรกิจอยู่ ฟาร์มส้ม...

           ประวัติ วันเข้าพรรษา และความหมายของวันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาของ วันเข้าพรรษา ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันเข้าพรรษานี้โดยทั่วไปกำหนดในวันแรม...
วัดม่วงอ่างทอง

เชิญเที่ยวชมวัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมรูปภาพ วัดม่วง อ.วิเศษฯ จ.อ่างทอง พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประวัติความเป็นมา...