ชุมชนบ้านมหา

ชุมชนบ้านมหา (http://www.baanmaha.com/community/)
-   คลังความรู้ (http://www.baanmaha.com/community/คลังความรู้/)
-   -   ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ. (http://www.baanmaha.com/community/thread5236.html)

บ่าวคนเดิม 07-16-2007 09:36 PM

ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.
 
ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.

การลงทะเบียน
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคพิเศษ
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคการศึกษา

รับคำร้องทางอินเทอร์เน็ต
คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
ตรวจสอบสถานะคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

http://blog.eduzones.com/images/blog...8101924158.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557


-------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบผลการเรียน
สมัครขอตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด

------------------------------------------------------------------


By : www.stou.ac.th/study/bachelor/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/treesorn55
------------------------------------------------------------------

บ่าวคนเดิม 09-07-2009 08:59 PM

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.
 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 1/2556

16 ม.ค. – 5 พ.ย. 2556 จำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย
1 ก.พ. – 20 เม.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่หนึ่ง
16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2556 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา (เก่า)
1 เม.ย - 16 พ.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/56
2 พ.ค. – 16 ก.ค. 2556 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่สอง
31 พ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
31 พ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก(เฉพาะนักศึกษาเก่า)
1 ก.ค. 2556 วันเปิดภาคการศึกษา
7 ก.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
14 ก.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขต กทม.
31 ก.ค. 2556 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 - 30 ก.ย. 2556 ช่วงเวลาสำหรับการสอบตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
21 ต.ค. 2556 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
26-27 ต.ค. 2556 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
26-27 ต.ค. 2556 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 84
27 ต.ค. 2556 วันสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
6 ธ.ค. 2556 ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดปรนัย)
1 - 18 ธ.ค. 2556 วันลงทะเบียนสอบซ่อม
17 ธ.ค. 2556 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดอัตนัย)
8 ก.พ. – 9 ก.พ. 2557 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
8 ก.พ. – 9 ก.พ. 2557 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 85
17 ก.พ. 2557 ประกาศผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
10 มี.ค. – 1 พ.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสอบซ่อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
14 มี.ค. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดปรนัย)
24 มี.ค. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดอัตนัย)

ภาคการศึกษาที่ 2/2556

1 ส.ค. – 5 พ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย
16 ส.ค. – 31 ส.ค. 2556 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ย. – 16 ต.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/56
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2556 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
14 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
14 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
16 ธ.ค. 2556 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ม.ค. 2557 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 - 30 มี.ค. 2557 ช่วงเวลาสำหรับการสอบตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
16 เม.ย. 2557 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
3-4 พ.ค. 2557 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
3-4 พ.ค. 2557 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 86
3 พ.ค. 2557 วันสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
1 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2557 วันลงทะเบียนสอบซ่อม
12 พ.ค. 2557 ประกาศผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 1
6 มิ.ย. – 1 ส.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
6 มิ.ย. 2557 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดปรนัย)
18 มิ.ย. 2557 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดอัตนัย)
2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบซ่อม
2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 87
3 ส.ค. 2557 วันสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 2
18 ส.ค. 2557 ประกาศผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
18 ก.ย.– 31 ต.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสอบซ่อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดปรนัย)
25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดอัตนัย)

ภาคการศึกษาพิเศษ/2556

16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2557 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มี.ค. – 2 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียน
1 พ.ค. 2557 วันเปิดภาคการศึกษา
1 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2556
31 ก.ค. 2557 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
17 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2556
15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2556 (ชุดปรนัย)
25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2556 (ชุดอัตนัย)

ข้อมูลจาก http://www.stou.ac.th/Offices/ore/re...cCalendar.aspx


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:53 PM

Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม