ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > วันสำคัญต่างๆ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-04-2008, 07:21 PM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
กษัตริย์ไทยที่ได้รับสมญานาม "มหาราช"


กษัตริย์ไทยที่ได้รับสมญานาม "มหาราช"

…สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนบอกไว้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยที่ประชาชนถวายพระนามว่า "มหาราช" นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์อย่างเยี่ยมยอดแก่ชาติ เช่น ทรงกอบกู้อิสรภาพ ทรงปกครองช่วยเหลือประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์และทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้วัฒนาถาวร ในหนังสือเล่มนี้ ระบุนามพระมหากษัตริย์ไทยที่มีคำว่า "มหาราช" ไว้ดังนี้

......พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครองราชสมบัติ ตั้งแต่ พ.ศ.1822 ถึง 1842 รวม 20 ปี สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ราชอาณาจักรไทยมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ในผลงานขยายอาณาเขตประเทศไทยออกไปทุกทิศทางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ส่งเสริมการค้าอย่างเสรี โดยไม่เก็บภาษีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการทำนา และการทำสวน ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสังคโลกโดยนำวิธีการมาจากประเทศจีน ทรงส่งเสริมพุทธศาสนา โดยนำพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท จากลังการมาเผยแพร่ในราชอาณาจักรสุโขทัยจนเป็นปึกแผ่น ก่อให้เกิดความสุขสงบ มีศีลธรรมอันดีในหมู่พสกนิกรชาวไทยอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดศิลปวัตถุที่งดงาม อันเนื่องมาจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นมรดกล้ำค่า ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

......สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้ชาติไทยให้กลับมีอิสรภาพจากพม่าเมื่อพ.ศ.2127 จากนั้นในปี 2135 เมื่อพม่าจัดทัพใหญ่ให้พระมหาอุปราชา รัชทายาทเสด็จนำเข้ามาปราบปรามไทย สมเด็จพระนเรศวรเสด็จนำทัพออกไปจากกรุงศรีอยุธยา รับทัพข้าศึกที่แขวงเมืองสุพรรณบุรี ทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ และทำให้พม่าเว้นเปิดศึกกับไทยเป็นเวลานาน ช่วงเวลาจากนั้นทรงออกรบเพื่อรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรรวมเวลาแล้วกว่า 20 ปี

......สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศในพระราโชบายทางคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ รักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติ และรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามา นอกจากนี้ยังได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น

.......สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้ในยามตกอับ หลังจากราชอาณาจักรศรีอยุธยาพ่ายแพ้แก่พม่าเมื่อปี พ.ศ.2310 โดยทรงใช้เวลาเพียงประมาณ 7 เดือน ขับไล่ทัพพม่าพ้นราชอาณาจักร และรวบรวมชุมนุมต่างๆได้แก่ พิษณุโลก พิมาย ฝาง หรือสวางคบุรี (ในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์) และ นครศรีธรรมราชให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง มีศูนย์การปกครองอยู่ที่กรุงธนบุรี

.......พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นพระปฐมบรมมหากษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี ทรงมีพระราชประวัติดีเด่นทั้งในราชการทหารและพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชการสงคราม ทรงป้องกันประเทศชาติ บ้านเมืองให้พ้นภัยจากอริราชศัตรู ตั้งแต่ทรงรับราชการอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี ในรัชสมัยของพระองค์เอง ในด้านการศาสนาโปรดให้มีการสังคายนา ชำระพระไตรปิฏก พร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา ฯลฯ ณ วัดมหาธาตุ โปรดเกล้าฯให้สร้างหอมณเฑียรธรรมขึ้นในบริเวณวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่เก็บคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา และทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เรียบร้อย

.....พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จอยู่ในราชบัลลังก์เป็นเวลา 42 ปี ตลอดเวลาได้ทรงปรับปรุงทำนุบำรุง และเทิดเกียรติประเทศไทยให้มีฐานะสูงเทียมอารยประเทศอันเป็นที่ยกย่อง พระราชกรณียกิจมีมากมายหลายด้านหลายประการ เช่น โปรดเกล้าฯให้เลิกทาสเพื่อชาวไทยได้เป็นพลเมืองที่มีเสรีเสมอภาคกันตามกฎหมาย ทรงพัฒนากิจการต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษา ทรงแก้ไขปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองให้เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมือง

......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2489 ขณะมีพระชนมพรรษา 18 พรรษาเศษ พระราชกรณียกิจของพระองค์ในหลายๆด้านเป็นที่ประจักษ์ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
 

05-08-2008, 03:48 PM   #2 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
รายงานตัว

สวัสดีพี่น้อง ชาวบ้านมหาทั้งหลาย ยินดี และมีประโยชน์ กับชาวอีสานหล้าย หลาย:g:g:g::)
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > วันสำคัญต่างๆ


ป้ายกำกับ
มหาราช


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:22 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'