ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry > บ้านมหา-ไดอารี่

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-19-2008, 03:55 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
ตัวอักษรไทย 44 ตัว กับความหมายของคำว่า "แฟน"


ตั ว อั ก ษ ร ไ ท ย 44 ตั ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คำ ว่ า "แ ฟ น"

ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล าตัวอักษรไทย 44 ตัว กับความหมายของคำว่า "แฟน"
 

05-19-2008, 05:19 AM   #2 (permalink)
Administrative
ขอบคุณหลายๆจ้าเอื้อย...ชาตินี่หาได้พอ3ตัวอักษรบ่น้อเอื้อยเอ้ย555++
 
05-19-2008, 08:25 AM   #3 (permalink)
ดีเจ นักจัดรายการ
ได้ฮอดเคิ่งหนึ่งที่ว่ามานิกะไคแหน่ครับ อิอิ...
 
05-20-2008, 02:19 PM   #4 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ชอบหลายเอื้อย แต่ว่านับเบิ่งแล้ว มันบ่ครบ 44 โตแมะ
 
05-20-2008, 07:57 PM   #5 (permalink)
Super Moderator
ตัวอักษรไทย 44 ตั ว กับความหมายของคำว่า "แ ฟ น"

ที่คนดีมีต่อเด็กน้อย....31 ตัว


ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ ..............................เก็บไว้ในลืบใด๋น้อคือมองไม่เห็น

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า ........................................ไม่เห็นเข้าใจเลยว่าเฮาคิดฮอด

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า..................คอยแต่จะบั่นถอนจิตใจ

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด................ไม่เคยง้อเลยสักครั้ง

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ......ไม่เคยจับเลยล่ะ

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า..........ไม่เคยเฉยเลยมีแต่จ่มให้

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า....................................ไม่เห็นจะช่วยเหลืออีหยังเลย

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ...........มีคนอื่นอีกมากมาย

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า .......................................เดินนำหน้าไม่รอเลย

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า...ไม่สนใจเลยว่าเฮาจะเป็นจังใด๋

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข.............................................ไม่เคยถามว่าสบายดีบ่

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป .....................ทำให้ชีวิตเฮาป่วงจ้า

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า ........................................จ้า

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า......บ่ไม่เคยชมสักนิดมีแต่ว่าไปทั่ว

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า ....................................ไม่เคยบอกอีหยังเลย

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ.......................................มีแต่ซ้ำเติม

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ................................มีแต่โบกมือลา

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า ...........................ฝากแต่ความท้อแท้ไว้กับเฮา

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า .........................................บั่นทอนกำลังใจเสมอ

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ......................................................ไม่เคยฟังเลยจ้า

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า..................................................มีแต่ว่าปึก

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า.......................................ไม่เห็นมอบอีหยังให้เลยแม้จะร้องขอ

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า .......ไม่ยกโทษมีแต่ซ้ำเติม

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า..........................................มีติ

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า........ไม่ถนอมน้ำใจเลย

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า ......................................................ไม่ไว้ใจสักนิด

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า.....................ไม่สนใจสักนิด

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า .......ไม่เคยมองด้วยซ้ำ


ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า.......................................ไม่เคยเห็น

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ.......................เคยอยู่

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า...............................บ่มีแต่จ่ม
 
05-20-2008, 10:50 PM   #6 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
เลาว่าข่อยล่ะ แม่ใหญ่อินนั่นน่ะ ฮู่อยู่ดอก;d
 
05-21-2008, 04:59 PM   #7 (permalink)
Super Moderator
บ่แม่นอ้ายเฒ่าจไร...เด็กน้อยเว้าถึงผุบ่าวของเด็กน้อยจ้า...หึยยยยยยยยยยยยยยยย อันนี้ของอ้ายเฒ่าจไรจ้า


ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ (ตอนนี้อิ่มคงสิกำลังผลักไสออกจากใจ)

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า (เข้าใจทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเล่นเน็ต ทำไมคือจ่มให้แท้ไม่เข้าใจ)

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า (ให้กำลังใจทุกเรื่อง ยกเว้าเรื่องเล่นเน็ต)

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด (ไม่ว่าจะถูกหรือผิดอ้ายสิส่ง SMS ง้อเสมอ)

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ (ไม่เคยจับมือเลยเห็นแต่มากอด)

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า (เฉยเสมอเพราะเถียงไม่ทันนะสิ)

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า (ช่วยทุกเรื่องแม้กระทั้งทิ้งผ้าอนมัยให้แมะ...อิอิอิ แล้วกะจ่มนำ)

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ (อันนี้เกิน100 จ้า...ขอบคุณ..จุ๊บ ๆๆๆ)

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า (เด็กน้อยหลบเสมอถ้าเจอ)

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า...(รู้เบิดว่าเสี่ยงเงินไว้หม่องใด๋)

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข (บ่เห็นถามเพราะคงอิจฉาเวลาหันหน้าเข้าคอมแล่วกะยิ้ม ๆๆๆ)

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป (จ่มหลายทำให้การเล่นเน็ตได้น้อยลงแมะ)

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า (สวดให้ฟังทุกวัน...55555)

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า (น่าซังจ้า)

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า (บอกหลังจากจับได้เสมอ)

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ (ให้กำลังใจเสมอ)

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ (เมื่อเฮาลุกออกจากหน้าคอม)

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า (แน่นอที่สุด)

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า (เพิ่มทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเล่นเน็ตจ้าไม่เคยให้กำลังใจเลย)

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ (ฟังทุกเรื่องแต่ไม่เคยปฏิบัตินำเลย)

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า (ไม่เคยภูมิใจเลยมีตำหนิ...บอกว่าปึก)

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า (จ้ามอบสิ่งดีให้)

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า (ต่อไปอาจไม่ยกโทษกะได้)

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า (แน่นอนอยู่แล้วจ้า)

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า (มองข้ามเสมอไม่ใส่ใจ)

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า (เมื่อก่อนไว้ใจแต่ตอนนี้ไม่ไว้ใจแล้วจ้า)

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า (เป็นบางเรื่อง)

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า (คอยจับผิด)

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า (เห็นบางเวลา)

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ. (ไม่คอ่ยอธิบายเลยนะ)

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า (เฮฮาได้ทุกเวลาแม้จะทะเลากันพอทะเสร็จกะมาล้อให้หัวแมะซัง)
 
05-21-2008, 07:13 PM   #8 (permalink)
ค น ธ ร ร ม ด า
อ่านข้อความพี่เด็กน้อยแล้วก็ บอกได้เลยว่า ครอบครัวนี้น่ารัก อบอุ่น เป็นกันเองครับ

:g:g:g ::)::)
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry > บ้านมหา-ไดอารี่


ป้ายกำกับ
44, ตัว, แฟน


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:26 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'