ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-14-2008, 07:10 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
รูปส่วนตัว ขอโทษที่คิดถึง...เด็กดื้อ
 
ริ้วขบวนเคลื่อนพระศพ


ริ้วขบวนเคลื่อนพระศพ

โดย กุลนรี สวพนังกุล ประไพพรรณ รัฐอมฤต


ริ้วขบวนเคลื่อนพระศพการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากจะมีการก่อสร้างพระเมรุตามโบราณราชประเพณีแล้วยังมีการจัดริ้วขบวนเครลื่อนพระศพอย่างสมพระเกียรติพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จากหลักฐานที่บันทึกไว้ การจัดริ้วขบวนเคลื่อนพระศพมีปรากฏสืบเนื่องมาแต่โบราณ และใช้เป็นแบบฉบับในการจัดพระราชพิธีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากริ้วขบวน แห่พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และสมเด็จพระพันวัสสา เมื่อปี พ.ศ. 2301 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลาที่ 5 ตลอดจนริ้วขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้มีการตัดทอนจำนวนพระราชรถและผู้เข้าร่วมขบวนลงจากเดิม เพื่อความเหมาะสม

จากปรับริ้วขบวนพระอิสริยยศในครั้งนั้นได้นำมาเป็นแบบอย่างในงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระราชินี ในรัชกาลที่ 7 รวมถึงงานพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ปี พ.ศ. 2539 โดยมีการปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมขบวนในบางจุด

สำหรับริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ย. 2551 รวม 6 วัน โดยจะมีการจัดริ้วขบวน 4 วัน ประกอบด้วย 6 ริ้วขบวน คือ ริ้วขบวนเชิญพระโกศออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ริ้วขบวนเชิญพระโกศประดิษฐานพระมาหาพิชัยราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสู่พระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง ริ้วขบวนเชิญพระโกศเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนเชิญพระอัฐิ และพระสรีรางคารจากพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง สู่พระบรมมหาราชวัง ริ้วขบวนเชิญพระอัฐิประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และริ้วขบวนเชิญพระสรีรางคารบรรจุ ณ สุสานรังสีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ตลอดพระราชพิธีทั้ง 6 วัน วันพระราชทานเพลิงพระศพ คือ วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. เป็นวันสำคัญที่สุดที่ประชาชนจะได้ชมความงดงามตระการตาของพระโกศ ราชยาน ราชรถ และชุดเครื่องสูงต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องแต่งกายของเจ้าพนักงานและกำลังพลที่เข้าร่วมขบวน โดยได้ใช้กำลังไพร่พลมากกว่า 3,000 นาย ประกอบไปด้วย 3 ริ้ว ขบวน ดังนี้

ริ้วขบวนที่ 1 เป็นขบวนเชิญพระโกศโดยพระยานมาศ สามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมาราชวัง ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนฯ มีจุดตั้งริ้วขบวนอยู่ที่หน้าประเทวาภิรมย์ เคลื่อนขบวนไปตามถนนมหาราช ถนนท้ายวัง และถนนสนามไชย ใช้กำลังไพร่พลรวม 612 นาย นำขบวนโดยตำรวจขี่ม้า นำริ้ว และผู้ถือธงสามชาย ต่อด้วยคู่แห่งทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศส่วนประธานคณะผู้ปฏิบัติงาน สมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศ นั่งบนเสลี่ยงกลีบบัวและอ่านพระอภิธรรมนำ โดยมีข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นคู่เคียง ต่อด้วยปรานกรรมการอำนวยการจัดงานและราชพิธีพระราชทานเพลงพระศพ (นายรัฐมนตรี) และข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดริ้วขบวน รวมทั้งผู้อำนวยการขบวนพระราชอิสริยยศ

ในริ้วขบวนยังมีพนักงานเชิญเครื่องสูง เช่น ฉัตร 7 ชั้น ฉัตร 5 ชิ้น และฉัตร 3 ชิ้น พระแสงเครื่อง พุมไม้เงินพุ่มไม้ทอง เครื่องประโคม อาทิ กลองชนะ แตร สังข์ ปี่ไฉนโดยมีการประโคมเพลงฮ้อแฮและพญาโศกตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ พระราชวงศ์จำนวน 17 ท่าน รวมทั้ง ร.อ. จิทัส ศรสงคราม พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะอยู่ในขบวนเชิญเครื่องพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอตามมาด้วย นาลิวัลหัวหน้าพราหมณ์ 4 นายและประตูหลัง 1นายปิดท้ายขบวนพระอิสริยยศ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตามพระโกศไปยังพลับพลาหน้าวัดพระเชตุพนฯ โดยมีพระราชวงศ์ ข้าหลวง – มหาดเล็ก และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามขบวน

เมื่อริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศถึงพลับพลา หน้าวัดพระเชตุพนฯ เจ้าพนักงานภูษามาลาเลื่อนพระโกศจากพระยานมาศสามลำคาน เข้าสู่เกรินบันไดนาค พระมหาพิชัยราชรถ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดผ้าไตร ท้ายเกรินบันไดนาค จากนั้นเจ้าพนักงานเลื่อนเกรินเชิญพระโกศขุ้นสู่บุษบก กระบวนพระราชอิสริยยศ ประโคมแตร สังข์ ปี่กลองชนะ กองทหารถวายความเคารพ ก่อนเคลื่อนขบวนอัญเขิญพระมหาพิชัยราชรถไปยังพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อพนักงานประตูหลังขบวนพระราชอิสริยยศท้ายพระมหาพิชัยราชรถเดินผ่านหน้าวัดพระเชตุพนฯ แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเข้าขบวนโดยมีตำรวจหลวง 1 คู่ นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เชิญธงเยาวราชใหญ่นำเสด็จ นายทหารราชองครักษ์ ข้าราชการมหาดเล็กประจำพระองค์เชิญเครื่องพระราชอิสริยยศ และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แซงเสด็จ ต่อด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถัดมาเป็น ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาข้าหลวง กรมวัง และราชองครักษ์ตามเสด็จ พระราชวงศ์ข้าหลวง มหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ข้าราชบริพาร มูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนราชินี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราขวินิตมัธยม โรงเรียน ภปร ราชวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดาปิดท้ายด้วยวงโยทวาฑิต และ ขบวนทหารตามจำนวน 5 กองพัน ซึ่งมีกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารช่าง กองพันที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันอากาศโยธิน และกองพันนาวิกโยธิน

ริ้วขบวนที่ 2 นับเป็นริ้วขบวนที่สวยงามที่สุด และมีความยาวมากที่สุด ใช้กำลังไพร่พลรวมทั้งสิ้น 3,596 นาย เดินแบบสืบเท้าท่ามกลางเพลงพญาโศกลอยลม ฉบับสากลโดยริ้วขบวนจะเคลื่อนไปตามถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินในเลี้ยงเข้าถนนตัดกลางท้องสนามหลวง

จากนั้นเทียบพระมหาพิชัยราชรถที่เกรินบันไดนาคตรงประตูราชวัติกับพระยานมหาศสามลำคาน เจ้าพนักงานภูษามาลาเลือนพระโกศไปประดิษฐานที่พระยานมาศสามลำคานเป็นการเริ่มริ้วขบวนที่ 3 ซึ่งเป็นการเชิญพระโกศเวียนพระเมรุ ใช้กำลังไพร่พลรวม 763 นาย ริ้วขบวนนำโดยนำริ้ว ธงสามชายประตูหน้า สนมเชิญพัดยศสมณศักดิ์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์สั่งเสลี่ยงกลีบบัว อ่านพระอภิธรรมนำ โดยในขบวนยังประกอบด้วยเจ้าพนักงานถือบังสูรย์ พัดโบก จามร ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง มหาดเล็กเชิญพระอิสริยศ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวง ทหารนายพลราชองครักษ์ต่อมาเป็นพระประยูรญาติเชิญเครื่องพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา นาลิวัน และประตูหลัง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเวียนพระเมรุ โดยอัตรวัฎ 3 รอบ พร้อมพระบรมวงศ์นุวงศื ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย และ ร.อ.จิทัส พระราชวงศ์ข้าหลวง มหาดเล็ก และข้าราชบริพาร เป็นอันสิ้นสุดริ้วสุดริ้วขบวนที่ 3

ด้วยพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทำให้ไพรพลผู้เข้ารวมขบวนแสดงความตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสวยงามเอย่างที่สุด และถวายพระเกียรติแด่พระองค์อย่างสุงสุด

หมายกำหนดการถวายพระเพลิงพระศพ

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551

เวลา 17.30 น. งานพระราชกุศลออกพระเมรุ

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551

เชิญพระโกศออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ

เวลา 07.00 น. ริ้วขบวนเชิญพระโกศออกพระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จยังพระที่นั่งทรงธรรม พร้อมพระบรมศานุวงศ์ เพื่อถวายพระเพลิงพระศพ

เวลา 22.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระอัฐิ พระสรีรางคารและเชิญพระโกศกลับพระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551

เวลา 16.30 น. งานพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551

เวลา 10.00 น. พระราชพิธีอัญเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันพุทธที่ 19 พฤศจิกายน 2551

เวลา 16.30 น. พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม


จากหน้งสือ พระองค์ มิได้ทรงจากไป Bangkok Post โพสต์ ทูเดย์
 

ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯคำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:06 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'