ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
10-09-2009, 10:58 AM   #1 (permalink)
ท่องเวบ
 
รูปส่วนตัว pui.lab
 
5 ส. กับการพัฒนาระบบงาน


5 ส. กับการพัฒนาระบบงาน
กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. หมายถึง

1. สะสาง: การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นขจัดออกไป
2. สะดวก: การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้
3. สะอาด: การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ
4. สุขลักษณะ: การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
5. สร้างนิสัย: การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย


ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประกาศนโยบาย
2. ให้การอบรมแก่บุคลากร
3. ประชาสัมพันธ์
4. จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
5. การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแผนงานพร้อมทั้งการดำเนินงานปรับปรุง
6. ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข
7. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง
9. รักษาสถานการณ์ดำเนินกางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
10. วัดผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม


ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่
1. ขจัดความสิ้นเปลื้องของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณ
2. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ลดการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร
4. ขจัดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น หยิบใช้อุปกรณ์ผิด
5. ขจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี
6. ทำให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี


ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส.
1. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
3. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแกนนำในการดำเนินการ
4. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม
5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างการดำเนินการ
6. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะ


ขอบคุณที่มา
โค้ด PHP:
http://www.thaifactory.com/Manage/5s.htm 
 

10-09-2009, 11:19 AM   #2 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
กิจกรรมพื้นฐานที่ใช้พัฒนาในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
หรือที่ใดๆก็ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
 
10-09-2009, 11:52 AM   #3 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
ส.ที่ 6 สะสม คือ สะสมไว้จนรกรุงรังบ้านเลยอ่ะ ดีเจปุ้ยขา ขวดโอเอชิเมื่องานพาแลง 1 เขาก็เก็บ

จะทิ้งก็ไม่ได้ ทุกอย่างที่เป็นของงานพาแลง ยังอยู่เลยค่ะ ดอกไม้แห้ง ยังเก็บไว้แน่ะ ฮ่า ๆ ๆ

เพื่อระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยพบกันไงครับ คิดถึง คิดถึง
 
10-25-2009, 10:23 AM   #4 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
กิจกรรม 5 ส ที่ทำงานของกำลังใจก็ตกแล้วจ้า
 
03-29-2010, 04:28 PM   #5 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ที่ทำงาน เฮ็ด 2 ส. ละกะ 2 ซ. ค่ะ สะสม/โสโครก -ซุกซ่อนและซกมก ค่ะ โต๊ะทำงานบอเคยได้โชว์บอร์ดสำนักวาเป็นภาพหลังการเฮ็ด (after) จังเทือค่ะ ได้เป็นภาพก่อนเฮ็ด (Befor) ทุกเทือเลย
 
04-01-2015, 07:41 PM   #6 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
เป็นกำลังใจครับ ส.เดียวกะยังเฮ็ดบ่ได้ครับผม
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้


ป้ายกำกับ
5 ส., กิจกรรม5 ส., พัฒนางาน, ระบบ5 ส.


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:57 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'