ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > อยู่แบบพอเพียง > ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดูผลการโหวต: ท่านคิดว่าหัวข้อนี้มีเนื้อหาสมบูรณ์ อยู่ในระดับใด
เนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน 3 37.50%
เนื้อหาพอเข้าใจบ้าง 1 12.50%
ควรเพิ่มเติมเนื้อหา 4 50.00%
ผู้โหวต: 8. คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้คะแนนในสำรวจความนิยมนี้

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-10-2009, 09:47 PM   #1 (permalink)
นักการภารโรง
 
รูปส่วนตัว บ่าวคนเดิม
 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น


ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงอะไรคำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติความ สัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ ป่า เขา ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

ที่มา http://www.tkc.go.th
 

11-11-2009, 12:40 AM   #2 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอบคุณหลายค่ะอ้ายบ่าว ที่ได้นำเรื่องราวภูมิปัญญท้องถิ่นมาไห้รับรู้ แต่กี่แต่ก่อนอยามมีบุญมีงานเงินกะบ่ได้ออกหลายคือสู่มื้อนี่ ไผมียังกะเอาไปโฮมไปซอยกันจนแล้วงาน แนวยูแนวกินกะบ่ได้ไปซื้อยูตะลาด หานำฮ่วยนำฮองกะมียูมีกินผักหยางอางหญากะบ่อึด ไผมีหลายกะแจกกะจายแลกเปลียนกันได้ เด็กเล็กเด็กน้อยกะเซื่อฟังผูใหญ่ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกะเปลียนตามยุกตามสมัย คันเฮาฮู่จักเปลียนตามความเหมาะสมบ่วาสมัยเก่าสมัยใหม่มันกะไปนำกันได้ยูเดหละเนาะจำปาวา คือจังผู้เฒาเผิ่นเว้าไว้วา*ของกินบ่กินมันเนา ของเกาบ่เลามันลืม*

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย จำปา; 11-11-2009 เมื่อ 12:42 AM
 
11-11-2009, 07:57 AM   #3 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา

ขอบคุณครับท่านฯบ่าวคนเดิมที่เปิดประเด็น
ความหมายคอบคลุมกว้างไกลหลายอันหลายแนว
ผูกพันและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
ตั้งแต่เกิดจนตายครับ
 
11-11-2009, 11:02 AM   #4 (permalink)
Super Moderator

แลกเปลี่ยนด้วยคนนะค่ะ...แต่โดยสรุปแล้ว..ความหมายคงไม่ต่างกันมาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local wisdomหรือ Indigenous Knowledge) เป็นองค์ความรู้ที่
พัฒนาขึ้นในบริบททางกายภาพและวัฒนธรรมทางปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
เป็นความรู้ของชุมชน กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้สั่งสมมา สืบทอดและพํมนามาเป็นเวลานับร้อย
พันปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือเป็น
องค์ความรู้ที่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดลองและผ่านกระบวนการคัดสรรปรับปรุงและพัฒนาความ
คิดอย่างเป็นระบบมาแล้ว แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างกันจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตรงที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะจำเพาะเจาะจงเฉพาะท้องถิ่น (ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ. 2552 : 17)ความรู้ ความคิด ความเชื่อที่ท้องถิ่นได้สั่งสมและ สืบทอดต่อกันมา ซึ่งเรียนรู้มา
จากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่
บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถ วิธีการ เครื่องมือเพื่อใช้ใน
การป้องกันและแก้ปัญหาของการดำรงชีวิตให้มีความสงบสุขของบุคคลในท้องถิ่นให้อยู่รอด
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > อยู่แบบพอเพียง > ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ป้ายกำกับ
ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวCustom Search

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:01 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม