ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > หยิบยกมาฝาก

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
03-26-2010, 09:21 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SME


การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SME1. บทสรุปผู้บริหาร

• ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน
- ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทสินค้าที่ขาย / ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามี)
- กลุ่มลูกค้าหลัก / ส่วนแบ่งตลาด / คู่แข่งที่สำคัญความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
- ฐานะของกิจการ (เงินทุน-เงินกู้) และผลประกอบการในปัจจุบัน


• โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทำโครงการ
- ความเป็นมาของโครงการ / วัตถุประสงค์ของโครงการ (เพื่อขยายสาขา / เพื่อจัดตั้งกิจการใหม่ / เพื่อปรับปรุงกิจการ)
- การลงทุนในโครงการ และแหล่งที่มาของเงินทุน


• วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ (เพื่อขอสินเชื่อ , หาผู้ร่วมลงทุน หรือปรับปรุงกิจการ เป็นต้น )


• กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
- ด้านการจัดการ / การจัดซื้อสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง / การตลาด และการเงิน


• ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
- ระยะเวลาคืนทุน (Pay -back Period)
- จุดคุ้มทุน ( Break-even Point )
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV)
- อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) 

03-26-2010, 09:26 AM   #2 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
2. ความเป็นมาของโครงการ

2. ความเป็นมาของโครงการ


• ประวัติ และความเป็นมาของกิจการ

- แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ
- ผู้ก่อตั้งกิจการ
- ปีที่ก่อตั้ง
- ทุนจดทะเบียน / ทุนที่ชำระแล้ว
- การเติบโตของกิจการ (ได้แก่ การเพิ่มทุน การลงทุนขยายกิจการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฯลฯ)
- ความสำเร็จครั้งสำคัญของกิจการ (ถ้ามี)


• รายชื่อหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น และสัดส่วนหุ้นที่ถือครอง


• ประวัติของหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น

• สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)

• กรณีที่เป็นโครงการใหม่ ให้ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด (จัดทำเป็นตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดตั้งจนถึงวันเริ่มดำเนินงาน)
 
03-26-2010, 09:27 AM   #3 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม• ภาพรวมของอุตสาหกรรม


• แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม


• มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม ( เช่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, QS, GMP, H A CCP ฯลฯ ) ตลอดจน Benchmark อื่น ๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรม


• นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ (ถ้ามี) 
03-26-2010, 09:29 AM   #4 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT A nalysis)

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT A nalysis)• จุดแข็งของกิจการ : ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง


• จุดอ่อนของกิจการ : ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง


• โอกาสของธุรกิจ : ปัจจัยภายนอกที่จะเสริมให้กิจการเติบโตต่อไปในอนาคต

• อุปสรรคของธุรกิจ : ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้กิจการไม่รุ่งเรือง หรือเติบโตช้า ล


 
03-26-2010, 09:30 AM   #5 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)

5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)• วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพของกิจการที่ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน


• พันธกิจ (Mission) คือ งานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ


• เป้าหมาย (Goal) คือ การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจากพันธกิจของกิจการ โดยกำหนดเป็นข้อ ๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน สามารถวัดผลได้ และระบุเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน
 
03-26-2010, 09:33 AM   #6 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
6. แผนเชิงกลยุทธ์• กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) คือสิ่งที่บอกถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ ได้แก่


• มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่าง ๆ เช่น

- ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือ ปลายทางของธุรกิจเดิม
( Forward – Backward Integration )
- ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมโดยสิ้นเชิง ( Conglomerate Diversification) เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน
- จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ( Alliance Strategy ) เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจเดิมโดย
ไม่ต้องลงทุนเอง

• กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นในธุรกิจเดิมให้เข้มแข็ง

• การลดขนาดกิจการ ( Retrenchment Strategy )

- ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ทำกำไร หรือขาดทุน)
- ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ( Restructure)


• กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กรขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และ ส่งเสริมกลยุทธ์ระดับองค์กร


• เป็นผู้นำด้านต้นทุน (ที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน) ( Cost Leadership Strategy) ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง


• เน้นความแตกต่างของสินค้า ( Differentiation Strategy) สามารถสร้าง Value Added ใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค

• มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ( Focus Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้กิจการสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้น


• กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่

- การบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การตลาด เป็นการกำหนดแผนงานด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การจัดซื้อสินค้า เป็นการกำหนดแผนงานด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การเงิน เป็นการกำหนดแผนงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ


 
03-26-2010, 09:36 AM   #7 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
7. แผนการบริหารจัดการ


(ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)

• รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ)

• โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร

• ทีมผู้บริหารและหลักการบริหารงาน

• รายชื่อคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

• ลักษณะการบริหารงาน (เช่นการรวมอำนาจ หรือกระจายอำนาจ เป็นต้น)
กรณีการจัดตั้งกิจการใหม่ ให้แสดงความสัมพันธ์ของการบริหารงานระหว่างกิจการเดิมและ กิจการใหม่ให้ชัดเจน


• แผนด้านบุคลากร
• กำลังคนในปัจจุบัน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และแผนด้านกำลังคน (การสรรหา และ จัดเตรียมบุคลากร)
• แผนพัฒนาบุคลากร
• ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ( ถ้ามี )
• พันธมิตรทางธุรกิจ และการให้ความช่วยเหลือ ( ถ้ามี )
• สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการจัดการ บริหารงานโครงการ
• สรุปจุดเด่นด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
• สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
• เป้าหมายทางการจัดการที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
• งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดการ 
03-26-2010, 09:42 AM   #8 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
8. แผนการตลาด

8. แผนการตลาด(ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)

• ภาพรวมของตลาด

1 สภาวะทั่วไปของตลาด อธิบายย้อนหลัง 3 ปี และคาดการณ์ล่วงหน้า 3 ปี (ระบุที่มาของสมมติฐาน)
2. ขนาด หรือมูลค่าการซื้อขายของตลาด (ระบุที่มาของตัวเลขหรือสมมติฐาน และข้อจำกัดในการประมาณการด้วย)
3. ปริมาณความต้องการของตลาด / จำนวนผู้ซื้อในตลาด
4. ปริมาณการค้าเพื่อตอบสนองตลาด / จำนวนผู้ค้าในตลาด


• ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

1. ลักษณะและจุดเด่นผลิตภัณฑ์
2. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ต้องการให้เป็นในสายตาของผู้บริโภค)
3. ภาพตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ / สถานที่จัดจำหน่าย
4. พื้นที่จำหน่าย และตลาดเป้าหมาย (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตลาดระดับท้องถิ่น หรือตลาดระดับประเทศ)


5. ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด[INDENT]

• กลุ่มลูกค้า

1. ลูกค้าเป้าหมายคือใคร
2. ลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ 5 อันดับแรก แจก แจง ยอดขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย และความสัมพันธ์กับลูกค้ารายพิเศษ (ถ้ามี)
3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตของโครงการคือใคร (สามารถขยายฐานลูกค้าได้หรือไม่)


• การแข่งขัน และคู่แข่ง

1. สภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
2. คู่แข่งหลัก / คู่แข่งรองของกิจการ
3. เปรียบเทียบยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาดของกิจการกับคู่แข่งหลัก
4. เปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
5. ลูกค้ากลุ่มเดิมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือไม่
6. แนวโน้มการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

• กลยุทธ์ทางการตลาด

1. กลยุทธ์ด้านสินค้า / บริการ
2. กลยุทธ์ด้านราคา
3. กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
4. กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย


• สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการตลาด

1. สรุปจุดเด่นด้านการตลาด
2. สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการตลาด
3. ยอดขาย / ส่วนแบ่งตลาด และเป้าหมายทางการตลาดอื่นๆ ที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
4. งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการตลาด

 
03-26-2010, 09:44 AM   #9 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
9. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค หรือ กระบวนการซื้อมา-ขายไปของกิจการ

9. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค หรือ กระบวนการซื้อมา-ขายไปของกิจการ( ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)


• กระบวนการจัดซื้อสินค้าของกิจการ และกระบวนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ( แสดงในรูป Flow Chart)


• ทำเลที่ตั้ง และแผนผังสถานที่ตั้งร้านค้า และคลังสินค้า (ถ้ามี)

1. แผนที่ร้านค้า / คลังสินค้า (ถ้ามี)
2. แผนผังภายในร้านค้า / คลังสินค้า (ถ้ามี)
3. จำนวนพื้นที่ใช้สอย
4. การได้มาซึ่งพื้นที่ (ซื้อหรือเช่า ระบุรายละเอียดการชำระเงิน ในกรณีที่เป็นการเช่าให้ระบุปีที่สัญญาเช่าหมดอายุ)


• สินทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อ-ขายสินค้า

1. รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ (หากยังอยู่ระหว่างการชำระเงิน ให้ระบุรายละเอียด เงื่อนไขการชำระเงิน)
2. อายุการใช้งาน
3. การซ่อมแซม/บำรุง รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์


• ต้นทุนสินค้าที่ขาย

1. สินค้าสำคัญและซัพพลายเออร์หลักที่กิจการติดต่อด้วย
2. สัดส่วนต้นทุนของกิจการ (ต้นทุนสินค้าที่ขาย และต้นทุนค่าบริหาร)
3. พยากรณ์ยอดซื้อสินค้า

• การบริหารสินค้าคงคลัง และนโยบายสินค้าคงคลัง

• การควบคุมคุณภาพการจัดซื้อสินค้า

• สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการซื้อ-ขายสินค้า

1. สรุปจุดเด่นด้านการซื้อ-ขายสินค้า
2. สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการซื้อ-ขายสินค้า
3. เป้าหมายทางการซื้อ-ขายสินค้าที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
4. งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดซื้อสินค้า / คลังสินค้า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 03-26-2010 เมื่อ 09:58 AM
 
03-26-2010, 09:55 AM   #10 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
10. แผนการเงิน

10. แผนการเงิน• การลงทุนในกิจการ ( ก่อน การดำเนินงานตามโครงการ)
รายการ แหล่งที่มา รวม

ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้(กู้ยืม)

1. สินทรัพย์ถาวร
1.1 ที่ดิน
1.2 อาคาร
1.3 เครื่องจักร/อุปกรณ์
1.4 รถยนต์
1.5 เครื่องใช้สำนักงาน
1.6 อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ถาวร

2.ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน

รวมค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน3. เงินทุนหมุนเวียน

3.1 สินค้าคงเหลือเตรียมไว้ขาย
3.2 สินค้าที่ขายเป็นเงินเชื่อ
3.3 เงินสดสำรองไว้ใช้ในการดำเนินงาน

รวมเงินทุนหมุนเวียน
รวมต้นทุนโครงการทั้งสิ้น
อัตราส่วนเจ้าของ/เงินกู้รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)

- ประเภทและวงเงินกู้
- วัตถุประสงค์ของเงินกู้
- อัตราดอกเบี้ย
- การชำระคืนเงินต้น
- ระยะเวลาปลอดหนี้
- หลักประกันเงินกู้


• การลงทุนในโครงการใหม่

รายการ แหล่งที่มา รวม
ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้(กู้ยืม)


1. สินทรัพย์ถาวร
1.1 ที่ดิน
1.2 อาคาร
1.3 เครื่องจักร/อุปกรณ์
1.4 รถยนต์
1.5 เครื่องใช้สำนักงาน
1.6 อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ถาวร


2.ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน

รวมค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน


3. เงินทุนหมุนเวียน

3.1 สินค้าคงเหลือเตรียมไว้ขาย
3.2 สินค้าที่ขายเป็นเงินเชื่อ
3.3 เงินสดสำรองไว้ใช้ในการดำเนินงาน
รวมเงินทุนหมุนเวียน
รวมต้นทุนโครงการทั้งสิ้น
อัตราส่วนเจ้าของ/เงินกู้


• แหล่งเงินที่ประสงค์จะขอกู้


• รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)

- ประเภทและวงเงินกู้
- วัตถุประสงค์ของเงินกู้
- อัตราดอกเบี้ย
- การชำระคืนเงินต้น
- ระยะเวลาปลอดหนี้
- หลักประกันเงินกู้


• ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี

• สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน

[/INDENT]- อัตราการเพิ่ม/ลดของยอดขาย ต้นทุนสินค้าที่ขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน แต่ละปี
- อัตราดอกเบี้ยจ่าย ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายของวงเงินกู้เดิม และวงเงินกู้ใหม่ที่คาดว่าจะกู้เพิ่ม
- สัดส่วนการขายเงินสด : ขายเงินเชื่อ
- ระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า
- นโยบายการให้ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสด (ถ้ามี)
- ระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า
- ระยะเวลาในการเก็บ รักษาสินค้าคงคลัง
- วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท
- อัตราภาษีเงินได้
[/INDENT]

• ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดย

- ประมาณการปีที่ 1 เป็นรายเดือน
- ประมาณการปีที่ 2 และ 3 เป็นรายไตรมาส
- ประมาณการหลังปีที่ 3 เป็นรายปี ( ถ้ามี )

• การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

• อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง หรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ( Liquidity Ratio)


- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)


• อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร ( Profitability Ratio )


- อัตรากำไรขั้นต้น ( Gross Profit Margin Ratio )
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( Operating Profit Margin Ratio )
- กำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)
- อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ( Return on Asset - RO A )
- อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น ( Return on Equity - ROE)


• อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ( Working Capital Management Ratio)


- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio)
- ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ ( Average Collection Period - Day )
- ระยะเวลาในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า ( Account Payable Turnover - Day )
- ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลัง ( Inventory Turnover - Day )


• อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการก่อหนี้เพิ่ม


- อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ( Debt Ratio)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity Ratio)
- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจ่าย ( Interest Coverage Ratio)• วิเคราะห์การเติบโตของกิจการและแนวโน้มการเติบโต ( Trend Analysis )


รายการวิเคราะห์ ย้อนหลังปีที่ 2 ย้อนหลังปีที่ 1 ปีปัจจุบัน คาดการณ์ปีที่ 1 คาดการณ์ปีที่ 2
ยอดขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม


• วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน


• ระยะเวลาคืนทุน ( Pay-back Period )


• จุดคุ้มทุน ( Brake-even Point )


• มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV )


• อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)


• สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการเงิน


• สรุปจุดเด่นด้านการเงิน


• สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการเงิน


• เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 03-26-2010 เมื่อ 10:01 AM
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > หยิบยกมาฝาก


ป้ายกำกับ
หยิบยกมาฝาก


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:39 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'