ชุมชนบ้านมหา > ท่องเที่ยว-Tourist-Guide > สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
09-30-2010, 06:52 PM   #1 (permalink)
ดีเจ นักจัดรายการ
 
รูปส่วนตัว นู๋น้อย
 
อลังการงานสถาปัตยกรรมขอม"ปราสาทเขาพระวิหาร"


สถาปัตยกรรมขอม บนภูเขาสูง

ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นโบราณสถานที่มีความงดงาม โดเด่นอยู่เหนือ
เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นพรมแดน ระหว่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 657 เมตร อยู่ในเขตการปกครองของ
อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
เดิมปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในเขตการปกครองของประเทศไทย ขึ้น
อยู่กับบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (ค.ศ.1899,ร.ศ.-
118 เมื่อ พ.ศ. 2442) พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ได้ทรงค้นพบ พระองค์ได้จารึก ร.ศ. และพระนามไว้ที่บริเวณชะง่อนผา
เป้ยตาดีว่า 118 สรรพสิทธิ จากนั้นอีก 60 ปีต่อมา ประเทสกัมพูชา (นำโดย
สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลโลก เพื่อเรียกร้องอำนาจอธิปไตย
เหนือปราวาทเขาพระวิหารคืน (ยื่นฟ้องทั้งมหด 73 ครั้ง) ต่อมาศาลโลกได้
ตัดสินให้อธิปไตยเหนือปราสาทเขาพระวิหารเป็นของประเทศกัมพูชาด้วย
คะแนน 9 ต่อ 3 เสียง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505 นับเป็นการเสียดินแดน
ครั้งสุดท้ายของประเทศไทย โดยบริเวณดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่

ผลการตัดสินของศาลโลก มีข้อกำหนด 3 ประการ คือ
1. ให้คืนเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่
2. ให้คืนวัตถุโบราณจำนวน 50 ชิ้น
3. ให้ถอนทหารและตำรวจออกจากพื้นที่ลักษณะสำคัญของปราสาทเขาพระวิหาร

บันไดดินด้านหน้าของปราสาท บันไดดินด้านหน้าเป็นทางเดิน
ขึ้นลงขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศเหนือของตัวปราสาท ลาดตามไหล่เขา บางชั้น
สกัดหินลงไปในภูเขา มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 75.50 เมตร มีจำนวน
162 ขั้น สองข้างบันไดมีฐานสี่เหลี่ยมตั้งเป็นกระพัก (กระพักแปลว่า ไหล่
เขาเป็นชั้นพอพักได้) ขนาดใหญ่เรียงรายขึ้นไป ใช้สำหรับตั้งรูปสิงห์ทวาร-
บาล (ทะ-วา-ละ-บาน) เพื่อเฝ้าดูแลรักษาเส้นทาง

สะพานนาคราช สะพานนาคราช หรือ ลานนาคราช อยู่ทางทิศใต้ของบันไดหินด้านหน้า ปูด้วยแผ่นหินเรียบ มีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว
31.80 เมตร สองข้างสะพานนาคราชสร้างเป็นฐานเตี้ย ๆ บนฐานมี นาค
ราช 7 เศียร จำนวน 2 ตัว แผ่พังพานหันหน้าไปทางทิศเหนือ ลำตัวอยู่บน
ฐานทั้งสอง ทอดไปทางทิศใต้ ส่วนหางของนาคราชชูขึ้นเล็กน้อย นาคราช
ทั้งสองตัว เป้นนาคราชที่ยังไม่มีรัศมีเข้ามา ประกอบมีลักษณะคล้าย ๆ งู
ตามธรรมชาติ เป็นลักษณะของนาคราชในศิลปะขอม แบบปาปวน

โคปุระ ชั้นที่ 1 โคปุระชั้นที่ 1 สร้างเป็นศาลาจตุรมุข รูปทรงกากบาท
ไม่มีฝาผนังกั้น มีแต่บันไดและซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม-
ย่อมุมบันไดทางขึ้นโคปุระ ชั้นที่ 1 ทางทิศเหนือ เป็นบันไดหินมีลักษณะค่อน
ข้างชันเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าการที่จะเข้าเฝ้าเทพนั้นจะไปด้วยอาการ
เคารพนพนอบในลักษณะหมอบคลานเข้าไป ทางทิศตะวันออกของโคปุระ
ชั้นที่ 1 มีเส้นทางขึ้นคล้ายบันไดหน้าแต่ค่อนข้างชัน และชำรุดหลายตอน
เป็นเส้นทางขึ้น-ลง ไปสู่ประเทศกัมพูชา เรียกว่าช่องบันไดหัก
ทางดำเนิน ด้านทิศใต้ของโคปุระชั้นที่ 1 มีลักษณะเป็นทางเดินขนาด
ใหญ่ ปูด้วยหินศิลาทรายกว้าง 11.10 เมตร ยาว 275 เมตร บนขอบทั้งสอง
ข้างของทางดำเนินทำเป็นเขื่อนยกสูงขึ้นเล็กน้อย บนสันเขือนทั้งสองข้างปักเสา
ศิลาทรายข้างละ 2.15 เมตร
สระสรง สระสรงทางด้านทิศตะวันออกของทางดำเนินห่างออกไป
12.40 เมตร จะพบสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 16.80 เมตร ยาว
37.80 เมตร กรุด้วนท่อนหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะเป็นขั้นบันได เรียกว่าสระ
สรงกล่าวกันว่าใช้สำหรับเป็นที่ชำระร่างกายก่อนที่จะกระทำพิธีทางศาสนา
โคปุระ ชั้นที่ 2 โคปุระชั้นที่ 2 สร้างเป็นศาลาจตุรมุข มีกำแพงด้านทิศ
ใต้เพียงด้านเดียว อยู่บนไหล่เขาทางทิศเหนือของปุระชั้นที่ 2 บริเวณพื้นราบ
ของเส้นทางดำเนิน และสองข้างทางขึ้นลงของบันได จะพบรอยสกัดลงในพื้น
ศิลา มีลักษณะเป็นหลุมกลม ๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณฟุตเศษ ๆ เป็นหลุม
สำหรับใส่เสา เพื่อทำเป็นปะรำพิธี โดยมีประธานในพิธีนั่งอยู่ในปะรำพิธีเพื่อ
ดูการร่ายรำบนเส้นทางดำเนิน
โคปุระ ชั้นที่ 3 (ปราสาทหลังที่ 1) โคปุระชั้นที่ 3 เป้นโคปุระ หลังที่ใหญ่โตมโหฬาร
ที่ยังสมบูรณืที่สุด ลักษณะการสร้างคล้ายกับโคปุระชั้นที่-1, 2แต่ผิดตรงที่มีฝาผนังกั้นล้อมรอบความใหญ่โตมากว่าเยอะ(ถ้ามีฝาผนัง
กั้นหรือกำแพงแก้วล้อมรอบ) นักโบราณคดีเรียกว่า ปราสาท
โคปุระ ชั้นที่ 4 (ปราสาทหลังที่ 2) โคปุระชั้นที่ 4 หลังนี้ผุพังมากเนื่องจากกาลเวลาแผ่นดินทรุด
ดคปุระ ชั้นที่ 4 นี้ ประกอบด้วยหลายส่วน และจะมีตัวหนังสือขอมโบราณสลักลงในแผ่นศิลาบริเวณกรอบประตูด้านทิศเหนือ
ของปรางค์ประธาน บริเวณข้าง (ภายใน) จะสร้างบรรณาลัยไว้(หรือบรรณา-
รักษ์) ซึ่งแปลว่าห้องสมุด สร้างไว้เพื่อเก้บคำภีร์ทางศาสนา

เป้ยตาดี เป้ยเป็นภาษาเขมร ซึ่งแปลว่า ชะง่อนผา หรือโพงผาตรงยอดเป้ยตาดีสูงกว่าระดับน้ำทะเล 657 เมตร ถ้าวัดจากพื้นที่เชิงเขาพื้นราบฝั่งประ-
เทศกัมพูชาสูงประมาณ 447 เมตร ตรงชะง่อนผาเป้ยตาดี จะมีรอยสักพระ
หัตย์ของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ว่า 118-
สรรพสิทธิ แต่ก่อนมีธงไตรรงค์ของไทยอยุ่ที่ บริเวณผาเป้ยตาดี ในปัจจุบัน
คงเหลือแต่ฐานไตรรงค์
ตบท้ายด้วยสาวงามจากดินแดนอีสานใต้

 

09-30-2010, 07:17 PM   #2 (permalink)
ดีเจ นักจัดรายการ

หินนิติ ที่เขายาดกัน อิอิ เคยไป อยุ่แต่บ่มีก้องตอนนั่น ง๊ามมมมมมมมมมม ตั๋ว
<embed src="http://www.4shared.com/embed/394581133/6d8f76b4" width="320" height="200" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>
แก้ไห้แหน่เด้อครับ ขอบคุนครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย peepoa007; 09-30-2010 เมื่อ 07:18 PM เหตุผล: ทำไมไม่ได้
 
10-02-2010, 10:55 AM   #3 (permalink)
ดีเจ นักจัดรายการ

อั่น ปราสาทงาม หรือผะสาวงามละหัวหน้าแน๋ว คักดอกเผิ่น... จ้า หินง๊ามๆอั่นนี้ละที่คะเจ้ายาดกัน เพราะว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กับความเชื่อ เวลาเข้าไปในโตปราสาท ปานเจ้าของเป็นนางอัปสร กะยังว่า เอิ้กกกกกกก เย็นยะเยือกจั่งได๋บุ๊บอกบ่ถืก ฮ้าๆๆๆ

เบิ่งตะทางขึ้นเป็นหยัง เส้นทางสุดทรหด พักจักยกบุ๊ จั่งสะขึ้นไปฮอดยอดปราสาท 2 กิโลเมตรโดยประมาณ เผิ่นว่าระยะทางจากประตูทางเข้าฝั่งประเทศไทย ถึง ยอดปราสาทเทิ่งเขา อลังการขนาดยังว่า เฮ็ดได้จะได๋ละขนหินศิลาขึ้นภูเขาสูง 600กั่วเมตรจากระดับน้ำทะเล งึด


ภาคต่อไป ติดตามอารยธรรมขอม แบบสุดยอดความอลังการ แบบติดอันดับโลด นครวัด นครธม

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นู๋น้อย; 10-02-2010 เมื่อ 11:02 AM
 
10-04-2010, 07:59 AM   #4 (permalink)
Super Moderator

รอโอกาสสถานะการณ์บ้านเมืองเป็นปกติ กะอยากไปชมความงามของปราสาทเขาพระวิหาร อยู่คือกันจ้า งามๆตาสะออนเนาะ
 
10-04-2010, 06:07 PM   #5 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

อันขอถามจักหน่อยแน่ะจ้า จากภาพแรก ซีกทางได๋เป็นฝั่งไทยคะ
 
10-12-2010, 01:46 PM   #6 (permalink)
ดีเจ นักจัดรายการ

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เปิ่น อ่านกระทู้
อันขอถามจักหน่อยแน่ะจ้า จากภาพแรก ซีกทางได๋เป็นฝั่งไทยคะ


ตรงทางขึ้นจ้า เปิ่น เพราะทางฝั่นไทยเป็นตรีนเขา ถนนไปฮอดได้ทางไปมาสะดวกกว่าทางฝั่งเขมร เพราะฝั่นทางเขมรเป็นหน้าผาสูงชัน ขึ้นมาลำบาก แต่ว่า โตปราสาทหันหน้ามาทางฝั่งไทย ยอดปราสาท ตั้งอยู่หน้าผาสูง แนมลงไปเห็นประเทศกัมพูชาเป็นพื้นต่ำ คนท้องถิ่นเอิ้นประเทศเขมรว่า เมืองต่ำ จ้า เขตปราสาทเขาพระวิหาร เริ่มตั้งแต่ ทางขึ้นทางฝั่งไทย ไปจนบริเวณเขตพื้นที่ทับซ้อน จนฮอดยอดปราสาท ซึ้งยื่นไปทางฝั่งเขมร


เอื้อยไก่น้อย เอายาดมไปนำเด้อจ้า เวลาขึ้นไปฮอดยอดปราสาทแล้ว แนมลงไปข้างล่าง ย้านหน้ามึด แดวโหง่ย ตกลงไปหน้าผา
 
10-12-2010, 01:53 PM   #7 (permalink)
Super Moderator

ฮ่าๆๆๆสำหรับเอื้อยไก่ย้านได้พกคุณหมอไปนำพุ้นหละหล่า ยาดมเอาบ่อยู่ 555+ ช่วงได่เพิ่นให้ขึ้นได้น้องนู๋มารายงานแน่เด้อจ้า
 
10-12-2010, 01:57 PM   #8 (permalink)
ศึกษาหาความรู้

ทันเคยไปจักเทือคือกันเด้อผุข้ากะดาย เคยไปตะเขาพนมรุ้งหั่นล่ะ ลักษณะ การก่อสร้างคล้ายๆกันเนาะแม่มัน..ถามจักบาดแนะ อันไปยามได๋จังสิพ้อแนวงามๆๆคือภาพสุดท้ายแมะ..เอิ๊กกกกก
ขอบคุณครับความรู้ดีๆๆๆที่แบ่งปัน
 
ชุมชนบ้านมหา > ท่องเที่ยว-Tourist-Guide > สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก


ป้ายกำกับ
ปราสาทเขาพระวิหาร

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวCustom Search
ตั้งสายกีต้าร์ ผลสอบ มสธ ซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนดี ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์ การเพาะเห็ดฟาง อาหารอีสาน

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:23 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม