ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
12-04-2010, 03:25 PM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่ปวงประชาชาวไทย ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

พระองค์ทรงห่วงใย ราษฎรทุกภาค ทุกพื้นที่
ข้าพเจ้าและชุมชนบ้านมหาดอทคอม ขอกราบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความซาบซึ้งในพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ พระองค์ทรงได้แนะนำแนวทางทางด้านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎร ให้แก่ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งนัก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ต่อไปนี้คือโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของพระองค์ท่าน
ที่มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัยพสกนิกร
ยังความประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมากมายมหาศาล ....

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลางในการประสานงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า


•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง

•โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู

•โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)

•โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ

•โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

•โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ

•โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

•โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน


•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

•โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

•โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

•โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน

•โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี

•โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก

•แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"

•แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน

•แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ


•โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี

•โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน

•โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี

•โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

•โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน

•โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

•โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

•โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร

•แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"

•"ฝนหลวง"

•โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ

•โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา

•โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

•โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย

•ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรม


•โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี

•โครงการสะพานพระราม 8

•โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ

•ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย

•กังหันชัยพัฒนา

•ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
แนวพระราชดำริอื่นๆ


•แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

•แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

•โรงเรียนกาสรกสิวิทย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.......................................................................
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 12-05-2010 เมื่อ 02:37 AM
 
12-04-2010, 03:44 PM   #2 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
บ้านมหาโพสต์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
12-04-2010, 05:40 PM   #3 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกๆคนในการทำดี
 
12-05-2010, 02:11 AM   #4 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
พระอัจฉริยภาพของในหลวง
พระอัจฉริยภาพของในหลวง พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

พระอัจฉริยภาพของในหลวง ความพอเพียง

พระอัจฉริยภาพของในหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา 
12-05-2010, 02:16 AM   #5 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
พระอัจฉริยภาพของในหลวง 2พระอัจฉริยภาพของในหลวง ทฤษฎีใหม่


พระอัจฉริยภาพของในหลวง โครงการแก้มลิง

พระอัจฉริยภาพของในหลวง โครงการหญ้าแฝก
 
12-05-2010, 02:20 AM   #6 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
พระอัจฉริยภาพของในหลวง 3พระอัจฉริยภาพของในหลวง พระราชนิพนธ์ อัครศิลปิน
พระอัจฉริยภาพของในหลวง ด้านการศึกษา

พระอัจฉริยภาพของในหลวง เขื่อน ปราการ , พลังงาน และสายธารชีวิต

พระอัจฉริยภาพของในหลวง พลังงานทดแทน

 
12-05-2010, 02:26 AM   #7 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียนแบบอย่างแห่งความสำเร็จเพื่อการอนุรักษ์หมู่บ้านกระบืองาม


โครงการฝนหลวง

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน รองรับน้ำจากคลองหนองบอน คลองมะขามเทศ เขตประเวศ สวนหลวงแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 12-05-2010 เมื่อ 02:29 AM
 
12-05-2010, 02:31 AM   #8 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียนงานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
งานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

งานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
12-05-2010, 07:14 AM   #9 (permalink)
ฝ่ายเทคนิค และถ่ายทอดสด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระองค์ทรงเป็นได้ทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทยจริงๆ ครับ ทรงมีพระอัจฉริยภาพ มากจริงๆ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
12-06-2010, 11:14 AM   #10 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
... หลายประเทศที่เคยมีพระมหากษัตริย์... กำลังโหยหา...
ไม่ว่าแถบยุโรป ...เอเชีย... แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน...
แล้วเราคนไทย...กำลังคิดอะไรอยู่...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:26 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'