ชุมชนบ้านมหา > ดนตรีพื้นบ้านอีสาน > ชมรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-06-2007, 03:49 PM   #1 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
 
อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ


หมอพิณเอ้ยย มานี่แหน่ .................... อยากได้ลายลำซิ่งแฮงอีหลี ผู้ได๋มีขอจัก สองสามดอกแหน่ ขอบคุณล่วงหน้าหลายๆๆๆ
 

05-06-2007, 06:18 PM   #2 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ลายลำเพลินนำกะดี คือกั๋น
 
05-07-2007, 12:11 PM   #3 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

อ้างถึง:
เทพนาคินทร์
เอาตามนี้เด้อครับ
ตัวอย่างทำนองขึ้นต้นหรือทำนองเกริ่น
---ฟ -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ด -ร-ล
---ด -ม-ร -ซ-ม -ซ-ร -ม-ร -ม-ด -ร-ด -ร-ฟ
---ด -ฟ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ล -ด-ซ -ด-ซ -ล-ร
---ซ -ฟ-ล -ซ-ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ล-ซ -ด-ร -ฟ-ร
---ร -ฟ-ซ -ฟ-ร- -ร-ฟ ---- ---- ---- ----
-ล-ด ---ล -ล-ม -ร-ด -ล-ร -ม-ร -ด-ล -ล-ล
-ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ม-ร -ด-ล ---ร ---ล -ด-ซ
-ด-ซ ---ล ---ด -ร-ซ -ร-ม -ร-ด -ร-ม ---ล
---ม -ซ-ร -ซ-ร -ม-ล -ด-ร ---ด ---ม -ร-ซ
-ร-ม -ร-ด -ล-ร -ล-ด -ม-ร ---ด ---ล -ล-ล
-ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ล -ด-ซ -ด-ล -ร-ด
-ล-ด -ร-ล -ด-ซ -ร-ด -ม-ร -ซ-ม -ด-ล -ร-ด
-ร-ล -ซ-ร -ซ-ม -ล-ซ -ด-ล -ม-ด -ร-ล -ม-ด
---- ลลรด ลดลด -รดม -ดรม ซมซล -ซมซ รมซม
มดรม ซมซด มซมล ดรดม มซมล มลซล ลซมซ ซมรด
รมซล ---ซ -ซรด รมซล ซลดร -ล-ด -ซ-ม -ซมร
ลดลด -รมร ลลรด ลดลด ซมซล ดลซล มดมล ---ล
---- ---ซ ---- -มรด --รล ---ด รดลร ---ร
---- -มดร -มดร ลมดร -มซล ซมซร มรซม รมซล
ดรดล ดมรด ดดลด มดรด ดรดล ดรดล ดดลด มดรล
ดมซล ซมซร รมซล ดรดล ดรดล ดมรด รมซล ซมดร
มรซม รมซด ลรดล ดมรด ลดลด มดรล ดรดด ลร-ร
-มรด ลดรด ลมรด ลรมร -มรด -ลดร ซมซล ซมซร
ซมซม ลซดล ซดซล รดลซ ดลซม ซมซร มรดร ซมรด
ดดลด รดรล ดรดล ดมรด ดดลด รดรม ซมซร รมซล
ดรดล ลรดล ลรดด ลร-ด ลรดด ลรรล ลรรด ลดรล
ลมรด ลร-ด ลดลด รดรด ลรดล ดมรด -รดล ดมรด
ลดรด ลดรม ซมดร มรซม รมซร ดรดล ดร-ล ดรดด
-ร-ล -ซ-ล -ซ-ด -ซ-ล -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล -ร-ล
-ด-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ร-ด
-ร-ล -ด-ซ -ล-ฟ -ล-ซ -ล-ร -ฟ-ซ -ล-ร -ด-ร
-ด-ฟ -ด-ร -ฟ-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ด-ล -ซ-ล -ด-ร
-ล-ร -ด-ร -ล-ร -ด-ร -ด-ฟ -ล-ซ -ด-ซ -ด-ล
-ซ-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ร -ล-ร -ล-ร -ล-ร -ด-ล
---- -รรล -ลรด --ลร --รซ --ฟร ลซฟร ---ฟ
-ดรล -รลด -ซลฟ รซรฟ -ดรล -รลด -ซลฟ -ฟซด
ซลดล -รลด -ซลฟ ฟซด ซลดล รลดซ --รซ -ฟ-ร


ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงลำเพลิน

-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
-ล-ซ ฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลด -ทรล
-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟรฟ

ตัวอย่างทำนองย่อย เพลงลำเพลิน

-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
-ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟซล ---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล
---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล -ลดล ดซลฟ -ฟ-ซ -ล-ด
-ลรร -ลดร --ฟร -ลฟร -ล-ล -ฟ-ซ -ล-ร -รฟร
ฟรดล -ล-ด -ลซร -ซ-ร -ซ-ร -ซ-ร -ล-ซ -ฟซล
ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลร -ทรล -ร-- -ฟซฟ
ซฟซฟ -ด-ล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ -ล-ซ -ฟซล
-ฟ-ด รลดร -ร-ล -ร-ฟ -ซ-ฟ -ล-ฟ -ซ-ร ---ฟ
--รด --รซ ลซดซ -ลรฟ -ซฟร -ซ-ร -ซฟร -ซ-ฟ
-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
 
05-07-2007, 12:47 PM   #4 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

บ๊าดดดติโท ผู้บาวมือพิณบ้านได๋น้อ คือจังใจดีแท่ ขอบคุณหลายๆเด้อคับ ขอให้ได้เมียงามๆคือข่อย
 
05-07-2007, 03:05 PM   #5 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ทำนองแนวได๋น้อบาดนี่
 
05-15-2007, 01:02 PM   #6 (permalink)
nsb
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เทพนาคินทร์
เอาตามนี้เด้อครับ
ตัวอย่างทำนองขึ้นต้นหรือทำนองเกริ่น
---ฟ -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ด -ร-ล
---ด -ม-ร -ซ-ม -ซ-ร -ม-ร -ม-ด -ร-ด -ร-ฟ
---ด -ฟ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ล -ด-ซ -ด-ซ -ล-ร
---ซ -ฟ-ล -ซ-ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ล-ซ -ด-ร -ฟ-ร
---ร -ฟ-ซ -ฟ-ร- -ร-ฟ ---- ---- ---- ----
-ล-ด ---ล -ล-ม -ร-ด -ล-ร -ม-ร -ด-ล -ล-ล
-ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ม-ร -ด-ล ---ร ---ล -ด-ซ
-ด-ซ ---ล ---ด -ร-ซ -ร-ม -ร-ด -ร-ม ---ล
---ม -ซ-ร -ซ-ร -ม-ล -ด-ร ---ด ---ม -ร-ซ
-ร-ม -ร-ด -ล-ร -ล-ด -ม-ร ---ด ---ล -ล-ล
-ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ล -ด-ซ -ด-ล -ร-ด
-ล-ด -ร-ล -ด-ซ -ร-ด -ม-ร -ซ-ม -ด-ล -ร-ด
-ร-ล -ซ-ร -ซ-ม -ล-ซ -ด-ล -ม-ด -ร-ล -ม-ด
---- ลลรด ลดลด -รดม -ดรม ซมซล -ซมซ รมซม
มดรม ซมซด มซมล ดรดม มซมล มลซล ลซมซ ซมรด
รมซล ---ซ -ซรด รมซล ซลดร -ล-ด -ซ-ม -ซมร
ลดลด -รมร ลลรด ลดลด ซมซล ดลซล มดมล ---ล
---- ---ซ ---- -มรด --รล ---ด รดลร ---ร
---- -มดร -มดร ลมดร -มซล ซมซร มรซม รมซล
ดรดล ดมรด ดดลด มดรด ดรดล ดรดล ดดลด มดรล
ดมซล ซมซร รมซล ดรดล ดรดล ดมรด รมซล ซมดร
มรซม รมซด ลรดล ดมรด ลดลด มดรล ดรดด ลร-ร
-มรด ลดรด ลมรด ลรมร -มรด -ลดร ซมซล ซมซร
ซมซม ลซดล ซดซล รดลซ ดลซม ซมซร มรดร ซมรด
ดดลด รดรล ดรดล ดมรด ดดลด รดรม ซมซร รมซล
ดรดล ลรดล ลรดด ลร-ด ลรดด ลรรล ลรรด ลดรล
ลมรด ลร-ด ลดลด รดรด ลรดล ดมรด -รดล ดมรด
ลดรด ลดรม ซมดร มรซม รมซร ดรดล ดร-ล ดรดด
-ร-ล -ซ-ล -ซ-ด -ซ-ล -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล -ร-ล
-ด-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ร-ด
-ร-ล -ด-ซ -ล-ฟ -ล-ซ -ล-ร -ฟ-ซ -ล-ร -ด-ร
-ด-ฟ -ด-ร -ฟ-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ด-ล -ซ-ล -ด-ร
-ล-ร -ด-ร -ล-ร -ด-ร -ด-ฟ -ล-ซ -ด-ซ -ด-ล
-ซ-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ร -ล-ร -ล-ร -ล-ร -ด-ล
---- -รรล -ลรด --ลร --รซ --ฟร ลซฟร ---ฟ
-ดรล -รลด -ซลฟ รซรฟ -ดรล -รลด -ซลฟ -ฟซด
ซลดล -รลด -ซลฟ ฟซด ซลดล รลดซ --รซ -ฟ-ร


ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงลำเพลิน

-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
-ล-ซ ฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลด -ทรล
-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟรฟ

ตัวอย่างทำนองย่อย เพลงลำเพลิน

-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
-ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟซล ---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล
---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล -ลดล ดซลฟ -ฟ-ซ -ล-ด
-ลรร -ลดร --ฟร -ลฟร -ล-ล -ฟ-ซ -ล-ร -รฟร
ฟรดล -ล-ด -ลซร -ซ-ร -ซ-ร -ซ-ร -ล-ซ -ฟซล
ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลร -ทรล -ร-- -ฟซฟ
ซฟซฟ -ด-ล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ -ล-ซ -ฟซล
-ฟ-ด รลดร -ร-ล -ร-ฟ -ซ-ฟ -ล-ฟ -ซ-ร ---ฟ
--รด --รซ ลซดซ -ลรฟ -ซฟร -ซ-ร -ซฟร -ซ-ฟ
-ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
บ่อมีเสียงรึหว่าทำนองให้ฟังนำแด่บ้อ แล้วกะเสียงสูงเสียงตำนำแด่เด้อ
 
06-21-2007, 11:20 PM   #7 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ขอเสียงประกอบได้บ่ อาจารย์
 
06-22-2007, 08:57 AM   #8 (permalink)
hot
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ไผ๋อยากได่ ซีดี การหัดดีดพิณ มาขอได่ที่นี่เด้อ
มี ลายแมงภู่ตอมดอก ลายลมพัดพร้าว ลายศรีโครตบรูณ์ ลายนกไซบินข้ามท่ง
ละกะมีลาย ลำซิ่ง ลำเพลิน ลำแพน ลำตังหวาย ลายแหย่ไข่มดแดง
ลายลำภูไท ลายสุดสะแนน ลายกาเต้นก้อน ลายเต้ยหัวดอนตาล
ลายเซิ้งกาเบียน เซิ้งนางด้ง ดึงครกดึงสาก มโนราห์เล่นน้ำ
ลายกลองยาวประยุกต์กะมีคือกันเด้อ
ติดต่อได่ที่ นายนรินทร์ หลายเหล่า 76/5 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
ติดต่อเข้ามาได่ ส่วนค่าไซ่จ่ายบ่อหลายดอกครับ ขอแค่ค่าแผ่นซีดีเป่ลากะพอ 20บาท
ละกะ ไผ๋ต้องการ พิณกะติดต่อได่เด้อครับ
พิณโปร่งไม้บักมี้ 2000 บาท
พิณไฟฟ้า3000บาท
พิณ2คอ5000บาท ขายถูกๆครับ
ติดต่อมาได่ตามที่อยู่ข้างเทิงเด้อ
 
06-22-2007, 10:40 PM   #9 (permalink)
pin kongo
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ลายหมู่นี่ ต้องติดต้อ อ,สุรพล เนสุสินธุ์เพิ่นเด้อเพิ้นสอนอย็ มข
 
06-26-2007, 03:12 AM   #10 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนพ้อว้อ
ไผ๋อยากได่ ซีดี การหัดดีดพิณ มาขอได่ที่นี่เด้อ
มี ลายแมงภู่ตอมดอก ลายลมพัดพร้าว ลายศรีโครตบรูณ์ ลายนกไซบินข้ามท่ง
ละกะมีลาย ลำซิ่ง ลำเพลิน ลำแพน ลำตังหวาย ลายแหย่ไข่มดแดง
ลายลำภูไท ลายสุดสะแนน ลายกาเต้นก้อน ลายเต้ยหัวดอนตาล
ลายเซิ้งกาเบียน เซิ้งนางด้ง ดึงครกดึงสาก มโนราห์เล่นน้ำ
ลายกลองยาวประยุกต์กะมีคือกันเด้อ
ติดต่อได่ที่ นายนรินทร์ หลายเหล่า 76/5 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
ติดต่อเข้ามาได่ ส่วนค่าไซ่จ่ายบ่อหลายดอกครับ ขอแค่ค่าแผ่นซีดีเป่ลากะพอ 20บาท
ละกะ ไผ๋ต้องการ พิณกะติดต่อได่เด้อครับ
พิณโปร่งไม้บักมี้ 2000 บาท
พิณไฟฟ้า3000บาท
พิณ2คอ5000บาท ขายถูกๆครับ
ติดต่อมาได่ตามที่อยู่ข้างเทิงเด้อ
ข่อยอยู่กรุงเทพ ถ้าสิส่งจดหมานไปหาเพิ่นเพิ่นสิส่งกลับมาบ่ครับ
 
06-29-2007, 09:05 AM   #11 (permalink)
hot
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ส่งครับบ่อว่าไกลหรือใกล้กะส่งคือกัน อยากซ่อยคนที่อยากเล่นเป็น
 
07-06-2007, 04:12 AM   #12 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนพ้อว้อ
ส่งครับบ่อว่าไกลหรือใกล้กะส่งคือกัน อยากซ่อยคนที่อยากเล่นเป็น


ขอบคุณหลายๆครับอ้าย ว่าแต่ต้องใช้เงินท้อได๋ครับ บอกมาเลยผมสิส่งแบบกับจดหมายไปพร้อมกัน ตอบข่อยแหน่เด้ออ้าย
 
07-06-2007, 04:14 AM   #13 (permalink)
บ่าวสารคาม
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนพ้อว้อ
ส่งครับบ่อว่าไกลหรือใกล้กะส่งคือกัน อยากซ่อยคนที่อยากเล่นเป็น

คือ เอาแค่ ซีดีสอนก่อน ค่าใช้จ่ายท่อได๋บอกแหน่คับผมสิส่งแบนกับจดหมายมาพร้อมกัน คิดมาเลยเด้อครับ
 
07-06-2007, 02:56 PM   #14 (permalink)
hot
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

เอาจัก50บาทกะพอครับบ่อหลายดอก
 
07-08-2007, 01:39 AM   #15 (permalink)
paragon_a11
Guest
Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

ผมมีพิณหมู่ฝากไว้ แต่ว่าเขาไปอเมริกาแล้ว ผมนั่งเบิ่งอยู่หลายมื้อ เลยลองจับมานั่งลองเล่นเบิ่ง เสียงดีคับ แล้วผมกะลองไปหาแผ่นมาฟัง อยากลองหัดเล่นคือกันคับ แต่บ่เป็นเลยคับ
ถ้าจังซั่นกะผมสิขอความกรุณาขอแผ่นสอนนำแหน่เด้อคับ ผมจะส่งจดหมายไปตามที่อยู่เลยคับ
ดีใจอีหลีคับ สิได้หัดเล่นพิณเป็นจริงเป็นจังแล้ว
 
ชุมชนบ้านมหา > ดนตรีพื้นบ้านอีสาน > ชมรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว


หัวข้อที่คล้ายกัน
หัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ฟอรั่ม ตอบกลับ กระทู้ล่าสุด
ดิสโก้พิณเสียงทอง1... อ.ทองคำ มีลาภ มือพิณน้องใหม่ ฟังเสียงพิณ-sound-phin 5 10-25-2010 01:29 PM
ขอเสนอคำว่า " ข้าวดอ" ( คนไทยภาคกลางเผิ่ hill ภาษาอีสาน-Isan-language 32 01-11-2007 06:33 AM


Custom Search

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:28 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม