ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
09-11-2013, 03:21 PM   #1 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
 
มาตรฐาน "มูลนิธิสายใจไทย"


" ความเป็นมาของมูลนิธิสายใจไทย "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
รับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่บัดนั้นมา หลังจากการ
ก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้มีการระดมเงินสนับสนุนงานของ
มูลนิธิฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกันช่วย
เหลือผู้เสียสละชีวิตเหล่านั้น


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้ทรงมีพระราชดำรัสในวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ ว่า

“ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ อันเป็นวันเกิดของข้าพเจ้า แทนที่จะทำบุญเลี้ยงพระเช่นเคยข้าพเจ้าได้รวบรวมเงินเพื่อที่จะช่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บพิการ และเสียชีวิตจากการต่อสู้ป้องกันประเทศชาติ ”

“ ๒ เมษายน ของทุกปีถือเป็นวันสายใจไทย ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ฯ นี้ โดยส่งเป็นเงินได้ที่มูลนิธิสายใจไทย ฯ ”


ผู้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวได้ร่วมกันจัดงาน “ รวมใจเพื่อสายใจไทย ” โดยเชิญชวนให้คนไทยทุกหมู่เหล่า
ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ ฯ ร่วมจำหน่ายสินค้าจากทั่วประเทศ นำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯโดยจัดงานนี้ต่อเนื่องมาทุกปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงให้การสนับสนุนงานนี้ตลอดมา หลังจากงานนี้ได้เลิกราเนื่องจากเรื่องของมูลนิธิฯ
ได้แพร่หลายเป็นที่ทราบทั่วกันแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอื่น ๆ เช่น สมาคม สโมสร กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
ได้ร่วมกันจัดหารายได้เข้าสมทบมูลนิธิ ฯ และประชาชนทั่วทั้งประเทศเป็นจำนวนมากได้ส่งเงินมาโดยเสด็จพระราชกุศล
ต่อเนื่องทุกปีตลอดมา จึงทำให้มูลนิธิ ฯ สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อประเทศชาติ
ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

แม้ในระยะต่อมา ผู้ทุพพลภาพเรื่องจากเหตุดังกล่าวจะลดลง แต่การช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพที่ยังมีชีวิตอยู่กว่าสี่พันครอบครัว
ก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง


ในระยะที่มีปัญหาการก่อการร้ายใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่รุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบเพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่มขึ้นมาอีก มูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้ร่วมช่วยเหลือ
ผู้เสียสละเหล่านั้น และได้ขยายการช่วยเหลือไปถึงครูผู้เสียสละชีวิต ทำหน้าที่สอนนักเรียนในสี่จังหวัดภาคใต้

โดยยอมเสี่ยงชีวิตและถูกทำร้ายโดยไม่มีทางต่อสู้ ซึ่งถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติเช่น กัน

ด้วยความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ทุพพลภาพ สายพัฒนาอาชีพ (เดิมใช่ชื่อว่า หน่วยงานฝึกอาชีพ)
จึงได้ดำเนินการขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อให้สมาชิกรวมถึงครอบครัวที่ได้เปิดรับในระยะต่อมา สามารถเรียนรู้ และพัฒนา
อาชีพได้ งานแรกที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ คืองานเครื่องหนัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เริ่มงานทำลวดลายบนแก้วโดย
วิธีพ่นทราย และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ริเริ่มงานพู่กันระบายสี งานไม้ และงานตัดเย็บ การก่อตั้งหน่วยฝึกอาชีพมูลนิธิ
สายใจไทย ฯ ทำให้สมาชิกที่ไม่เคยทำงานเหล่านี้มาก่อน สามารถเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
จนสามารถผลิตงานที่สวยงามออกมาเป็นสินค้าของมูลนิธิสายใจไทย ฯสินค้าของมูลนิธิสายใจไทย ฯ

- งานเครื่องหนัง ประกอบด้วยเครื่องหนังแท้ เครื่องหนังเทียม เครื่องหนังประกอบผ้าทอมือ ขีต ผ้าไหม เครื่องสาน เย็บด้วยฝีมือ
ประณีตสวยงาม น่าใช้ ไม่แพ้แหล่งผลิตอาชีพอื่นๆ เช่นกระเป๋าเอกสาร เครื่องเขียน กรอบรูป และของเบ็ดเตล็ดต่างๆ

- งานทำลวดลายบนแก้ว มีแก้วรูปทรงต่างๆ ที่สลักลวดลายอย่างสวยงาม แพรวพราววิจิตร ตามลักษณะรูปทรง เช่น แจกัน โถ เหยือก
จาน ขวด กระดิ่ง ของที่ระลึกต่างๆ และสามารถจารึกถ้อยคำเป็นการเฉพาะได้

- งานพู่กันระบายสี คืองานระบายสีบนกระเบื้องเคลือบที่ต้องใช้เตาเผา และระบายสีบนวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ หนัง แก้ว โลหะ ดินเผาเป็น
งานที่มีลวดลายสีสันสวยงาม มีภาพบุคคลหรือถ้อยคำประกอบได้ เช่น กล่องที่ใส่ร่ม ถาด ถ้วย จาน ของที่ระลึกเบ็ดเตล็ดต่างๆ

- งานไม้ คือ งานที่นำวัตถุดิบจากไม้ มาทำเป็นส่วนประกอบในชิ้นงานอื่นๆ เช่น ถาด โครงกระเป๋า และหูกระเป๋า เป็นต้น

- งานตัดเย็บ มีการประดิษฐ์ผ้าห่ม รับทำงานตัดเย็บต่างๆ สินค้าพิเศษที่มูลนิธิฯ จัดทำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฝึกอาชีพ เช่น
หมอนอิงภาพทอพิเศษ

- สินค้าพิเศษ นอกจากงานที่กล่าวแล้วข้างต้น มูลนิธิฯ ยังจัดทำสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฝึกอาชีพ เช่น บัตร ส.ค.ส.
บัตรเอนกประสงค์ การจัดสินค้าตามเทศกาลต่างๆ เช่น ชุดสงกรานต์ ของขวัญปีใหม่ เป็นต้น

- งานผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ผักไร้ดิน ดอกไม้ ผลไม้ เป็นต้น

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ี่

สำนักงานใหญ่สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10303
-ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์&โทรสาร 0-2281-6403
-ฝ่ายการเงิน โทรศัพท์&โทรสาร 0-2282-6466

สำนักงานฝ่ายการแพทย์ อาคาร มวก. ชั้น1 รพ.พระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชทีวี กทม. 10400
โทรศัพท์&โทรสาร 0-2354-7900

สำนักงานพญาไท 306/1 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพ 10400
-ฝ่ายสายสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-644-4850-51 โทรสาร 02-644-4852
-ฝ่ายสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-354-5995 โทรสาร 02-644-4852
-ฝ่ายบริจาค โทรศัพท์ 02-354-5997

สำนักสายพัฒนาอาชีพ บางนา 265 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2183-5115 โทรสาร 0-2183-5129

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ เขตพญาไท 306/1 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5996-7 โทรสาร 0-2354-5998

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ ถนนสรรพาวุธ-บางนา 265 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2183-5115 โทรสาร 0-2183-5129

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ ดิโอลด์สยามพลาซ่า 2/88 ถนนตรีเพชร บรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2226-0142

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ บองมาร์เช่ 105/1 โซน C ชั้น2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2158-0396 โทรสาร 0-2158-0395

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาออก) ชั้น4 โซน D
ถนนบางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2134-1998-9

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ อาคารศศิทศเพรส 271 หมู่ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2817-3600-1

ร้านมูลนิธิสายใจไทยฯ ศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 1 ฝั่ง กกต. เปิดทำการเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 02-1439543
" สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสายใจไทย "

ดังกล่าวแล้วว่า การผลิตสินค้าของมูลนิธิ ฯ มีเหตุอันเนื่องมาจาก
การช่วยเหลือให้สมาชิกสายใจไทยและครอบครัวสามารถทำงาน
เลี้ยงตัวเอง และสามารถดำรงชีวิตให้มั่นคงต่อไปได้สินค้าที่ผลิต
จึงควรมีลักษณะ ที่ชวนให้ผู้คนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่อยากช่วยเหลือ
ยินดีซื้อหาและนำไปใช้

การดำเนินงานของสายพัฒนาอาชีพจึงพยายามสรรหาวิธีการผลิต
ที่จะดึงดูดความสนใจใช้ประโยชน์ได้ มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง
และต้นทุนถูก สมาชิกและครอบครัวต้องยึดถือจุดมุ่งหมายนี้
อย่างแน่วแน่
๑. เชิญภาพฝีพระหัตถ์ และข้อความพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่น่ารัก และให้ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ เช่น ภาพการ์ตูน
ฝีพระหัตถ์พู่กันจีน คำคม
๒. ภาพที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยเฉพาะที่สมาชิกสามารถสร้างสรรค์รูปแบบได้เอง
๒. ภาพที่สามารถนำธรรมชาติมาออกแบบลวดลายให้เกิดความสวยงาม ในผลิตภัณฑ์ใช้สอย เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งสถานที่
๔. การใช้วัสดุที่ทำในประเทศไทยเป็นส่วนประกอบ นำมาเพิ่มมูลค่าให้ใช้สอยและสวยงาม เสริมสร้างเศรษฐกิจของไทย
๕. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทย ฯ

ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทย ฯ เป็นผลงานการผลิตจากสมาชิก ฯ ผู้ทุพพลภาพและครอบครัว อันเป็นผลงานที่มีความประณีต งดงาม
มีคุณภาพน่าใช้สอย การสนับสนุนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการให้กำลังใจแก่สมาชิก ฯ ทั้งเป็นการอุดหนุนสินค้าไทยเพื่อช่วย
เศรษฐกิจไทยอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทย ฯ นั้นมีมากมาย เช่น งานเครื่องหนัง อันประกอบด้วยหนังแท้ หนังเทียม หนังประกอบผ้าไหม ผ้าฝ้าย
งานลวดลายบนแก้ว ที่มีรูปทรงต่าง ๆ งานพู่กันระบายสีบนกระเบื้องเคลือบและบนวัสดุอื่น ๆ งานไม้ งานตัดเย็บ งานจัดกระเช้าของขวัญ
ในวาระต่าง ๆ ตลอดจนการรับคำสั่งพิเศษ เช่น การวาดภาพตกแต่งบ้าน และการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นต้น

สวนสายใจไทยถือกำเนิดในปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้สมาชิก ฯ สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ สำนักงานใหญ่ อาคารมูลนิธิสายใจไทย ฯ ถนนสรรพาวุธ-บางนา และร้านค้าของมูลนิธิ ฯ อีก ๖ สาขาเครดิต : http://saijaithai.or.th/th/book/index.php
ผลิตภัณฑ์สายใจไทย&oq=ผลิตภัณฑ์
http://www.baanmaha.com/community
 
2 ท่าน ที่ขอบคุณ lungyai1123
ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
เฉลิมพระเกียรติ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:56 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม