ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
01-02-2014, 09:05 AM   #1 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
 
รูปส่วนตัว lungyai1123
 
" โครงการชั่งหัวมัน "

" โครงการชั่งหัวมัน "
" โครงการชั่งหัวมัน "" โครงการชั่งหัวมัน "

ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี "บ้านไร่ของในหลวง" เป็น บ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือโฉนด และมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่

พระองค์ท่านทรงซื้อไว้นานแล้ว ทรงซื้อด้วย พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไม่มีใครมาถวาย..แต่ปิดเป็นความลับไว้ กระทั่งวันโอนที่ดิน กรมที่ดินทูลถามว่า จะทรงใช้ชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ พระองค์ท่านทรงให้ใช้ชื่อนี้เลย แล้วก็ทรงขึ้นทะเบียน เป็นเกษตรทำไร่ ถือโฉนดทะเบียนบ้านเลขที่ ๑ ที่ดินแถวนี้ดินไม่ดี พระองค์ท่านทรงเลือกซื้อ ที่ดินที่ไม่ดี ที่ดินดีทรงไม่โปรด เพราะพระองค์ท่านทรงอยาก แก้เรื่องที่ดิน จึงเจาะจงซื้อที่ดิน ที่มีต้นยูคาลิปตัส เพราะจะได้แก้ปัญหาเรื่องดิน

ในไร่เวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ จะไม่ให้ใครเข้าไปเลย จะกันไว้หมด ทหารหรือตำรวจก็ไม่ให้เข้า จะเป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค์จริงๆ ขณะที่ชาวบ้านก็ทำไร่ไปตามปกติ ไม่โปรด ให้ข้าราชการมารับเสด็จ คนที่จะเข้าเฝ้าฯได้คือ คนที่ทำงานจริงๆเท่านั้น พระองค์ท่านจะรับสั่ง กับคนที่ทำงานในไร่อย่างเดียว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเกษตรกรตัวจริง ตั้งต้นด้วยการซื้อที่ดิน แล้วจึงเข้าไปสำรวจดิน บริเวณนั้นว่าสามารถปลูกอะไร ได้บ้าง ไม่ได้ไปเปลี่ยนดิน ไม่ได้ไปพลิกฟื้น แต่ต้องไปดูก่อนว่า ทำอะไรได้บ้าง พระองค์ท่านยังรับสั่งถึง เรื่องข้าวว่า เมืองไทยต้องกินข้าว ฉะนั้นในที่ส่วนพระองค์ ต้องมีการทำนา และในความแห้งแล้งกันดาร ทรงมีโครงการสอนชาวบ้าน เรื่องน้ำ ๓เดือนแรกไร่ชั่งหัวมันไม่มีน้ำใช้ ต้องเอารถบรรทุกน้ำ บางวันใช้น้ำ ๑๓ เที่ยว วิ่งมาไกล ไปกลับ ๒๐ กิโลเมตร เพื่อเติมเข้าระบบ ชาวบ้านเห็นในหลวง ทรงปลูกพืชมากมาย แต่น้ำน้อยก็ยังไม่ตาย ฝรั่งที่คิดว่าปลูกไม่ได้ แต่ไร่ชั่งหัวมันปลูกข้าวได้ ทำให้คิดไปหลายอย่าง

ไร่ชั่งหัวมันของพ่อผืนนี้ วันนี้ชั่งหัวมันเดินหน้าไปไกลมากทีเดียว พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ ให้ชั่งหัวมันเป็นโครงการต้นแบบ นอกจากปลูกพืช ผัก ผลไม้ ยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้า ๒๐ ตัว ปั่นไฟได้ตัวละ ๕ กิโลวัตต์ ปั่นไฟเข้าระบบแล้วไปเก็บไว้ในหม้อ แล้วขายให้การไฟฟ้า ปกติเราซื้อ จากการไฟฟ้ามาใช้ยูนิตละ ๕ บาท ขายให้เขาได้ ๘ บาท

ในส่วนของเรื่องดิน พระองค์ท่านทรงให้ทำแผนที่ที่ดิน ดูลักษณะที่ดินต่างๆ เพื่อมีพระราชวินิจฉัยว่า ควรปลูกอะไร เนื่องจากโครงการนี้ เป็นที่ดินส่วนพระองค์ จึงเลือกปลูกพืชผล ตามที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการให้ปลูก แต่จะไม่ปลูกตามที่เราคิด บางครั้งพระองค์ท่านเสวยมะขามหวาน ก็จะทรงเก็บเม็ดให้นำมาเพาะ ผลผลิตที่ได้ ทั้งพืชผักนานาชนิด จะส่งไปจำหน่ายที่ ร้านโกลเด้นเพลสเพียงแห่งเดียว โดยผลิตภัณฑ์ระบุชัดเจนว่ามาจาก "โครงการชั่งหัวมัน" และส่วนที่เกิน ก็จะนำมาใช้ในพระราชวัง ถือเป็นต้นแบบ ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

"ชั่งหัวมัน" หมายถึง การชั่งน้ำหนักมันเทศ ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้ นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวาย วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน กลับกรุงเทพฯ
พอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่วางบนตัวชั่ง มีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้น ไปปลูกใส่กระถางไว้ ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หา พื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ

นี่คือความสำเร็จอัน ยั่งยืนของ "ไร่ชั่งหัวมัน" ไร่ของพ่อหลวง แห่งแผ่นดินไทย เป็นที่ดินที่พ่อหลวง ทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ ไม่มีใครมาถวาย...ที่ดินแปลงนี้ คือตัวแทนของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อเกษตรกรชาวไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ ของความรัก เสียสละ และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน.เครดิต : https://www.facebook.com/siriwanna.jill/posts/407193306081577
 
03-04-2014, 05:47 AM   #2 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ทอดพระเนตร โรงเลี้ยงโคนม

ทอดพระเนตร โรงเลี้ยงโคนม
ทอดพระเนตร โรงเลี้ยงโคนม
ทอดพระเนตร โรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตร โรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมัน ตาม พระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ วันนี้ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๔๔ น

ซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันมีโคนม รวม ๒๙ ตัว ประกอบด้วย โคนมรีด จำนวน ๙ ตัว เป็นโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน มีโคท้อง ๑๐ ตัว โคเล็กและโครุ่น อีก ๑๐ ตัว โอกาสนี้ ทรงป้อนนมโคแก่ลูกโค เพศเมีย อายุ ๒ เดือน จำนวน ๒ ตัว ซึ่งเกษตรกรโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเพื่อใช้ทดแทนฝูงต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการเจริญเติบโต ของโคเพศผู้ อายุ ๔ เดือน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อ จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวว่า “น้องตุ่ม” เป็นลูกโค พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน หรือพันธุ์ขาว-ดำ แม่พันธุ์ชื่อใบบัว ผสมกับเชื้อพ่อพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน-มาดาวี คลอดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขณะนี้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี มีน้ำหนักตัว ๑๒๐ กิโลกรัม ในระยะแรกหลังคลอด ให้น้ำนมโคเป็นอาหาร เมื่ออายุครบ ๓ เดือน จะให้หญ้า อาหารสำเร็จรูป และข้าวโพดเป็นอาหาร เมื่ออายุครบ ๖ เดือนจะฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย สำหรับการรีดนมโคจากแม่วัวทั้ง ๙ ตัว จะใช้เครื่องรีดระบบถังรีด ทำการรีดวันละ ๒ ครั้งในตอนเช้าและเย็น ได้ปริมาณน้ำนม ๑๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ส่งน้ำนมดิบไป ยังสหกรณ์โคนมชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นโครงการทดลอง และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแก่เกษตรกร สำหรับการเลี้ยงโคนม ตามพระราชดำรินี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยนำโคนมปลดระวาง จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน ๑๔ ตัว มาเลี้ยงเพื่อเป็นศูนย์สาธิต การเลี้ยงโคนมให้แก่ ชาวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ในการเสด็จพระราชดำเนินทอด พระเนตรโรงโคนมครั้งที่ผ่านมา ได้พระราชทานพระราชดำริถึงเรื่องสุขภาพโค ซึ่งต้องให้ความสำคัญ กับลักษณะพันธุ์หญ้าที่โคกิน โดยทางโรงโคนมนี้ ได้เลือกหญ้าพันธุ์แพงโกล่า เป็นอาหารสำหรับโคทั้ง ๒๙ ตัว เนื่องจากมีคุณค่า ทางโภชนาการโปรตีนสูง เป็นพืชอาหารสัตว์ ชั้นดีสำหรับโค ดำเนินการปลูกในพื้นที่ฟาร์ม และปล่อยให้โคกินเอง ตามธรรมชาติและให้หญ้าแห้ง เสริมเล็กน้อย ซึ่งการกินหญ้าสด ส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรงดี

ทั้งนี้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการแห่งนี้แล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และในครั้งนี้ ทรงติดตามการดำเนินงาน โรงเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลัก ของโครงการ ที่มีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะสัตวศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ามาฝึกงานการเลี้ยง โคนมกับทางโครงการด้วย

เครดิต : www.facebook.cm/Siriwanna Jill
 
03-22-2014, 05:05 AM   #3 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
" โครงการชั่งหัวมัน "

" โครงการชั่งหัวมัน "เสด็จทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เมื่อเวลา ๑๑๑๑ น. วันนี้ ๒๑ มีนาคม ทรงป้อนนมโค และทรงป้อนหญ้าพันธุ์แทงโกล่า แก่ลูกโคเพศเมีย อายุ ๒ เดือน ๓๐ วัน จำนวน ๒ ตัว ซึ่งเกษตรกรโคนม จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๙ มกราคม เพื่อเลี้ยงเป็นโคสาว ใช้ทดแทนฝูงปัจจุบัน มีน้ำหนักตัว ๖๐ และ ๖๕ กิโลกรัม พร้อมกันนี้ทอดพระเนตร การเจริญเติบโตของโคเพศผู้อายุ ๔ เดือน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "น้องตุ่ม" เป็นลูกโคพันธุ์ Holstein Friesian หรือพันธุ์ขาว-ดำ มีแม่พันธุ์ Holstein Friesian - มาดาวี คลอดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขณะนี้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี มีน้ำหนักตัว ๑๓๐ กิโลกรัม

ในระยะแรกหลังคลอด ให้น้ำนมโคเป็นอาหาร เมื่ออายุครบ ๓ เดือน จะให้หญ้า อาหารสำเร็จรูป และข้าวโพดเป็นอาหาร เมื่ออายุครบ ๖ เดือน จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

สำหรับการรีดนมโคจากแม่วัวทั้ง ๙ ตัว จะใช้เครื่องรีดระบบถังรีด รีดนมวันละ ๒ ครั้ง ตอนเช้า ตอนเย็น ได้ปริมาณน้ำนม ๑๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ส่งน้ำนมดิบไปยังสหกรณ์โคนม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการทดลอง และส่งเสริม การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแก่เกษตรกร สำหรับการเลี้ยงโคนมต ามพระราชดำรินี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยนำโคนมปลดระวาง จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ๑๔ ตัว มาเลี้ยงเพื่อเป็นศูนย์สาธิต การเลี้ยงโคนมให้กับชาว จ.เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โรงโคนมครั้งที่ผ่านมา ได้พระราชทานพระราชดำริถึงสุขภาพโค ซึ่งต้องให้ความสำคัญ กับพันธุ์หญ้าที่โคกิน โดยทางโรงโคนมได้เลือก หญ้าพันธุ์แพงโกลา เป็นอาหารสำหรับโคทั้ง ๒๙ ตัว เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนสูง เป็นพืชอาหารสัตว์ชั้นดีสำหรับโค ดำเนินการปลูกในพื้นที่ฟาร์ม และปล่อยให้โค กินเองตามธรรมชาติ และให้หญ้าแห้งเสริมเล็กน้อย ซึ่งการกินหญ้าส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรงดี

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการแห่งนี้ ๓ ครั้งแล้ว ได้แก่ วันที่ ๗ พฤศจิากายน และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และในครั้งนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ของโครงการที่มีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ามาฝึกงานการเลี้ยงโคนมกับทางโครงการด้วย

https://www.facebook.com/Siriwanna Jill

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lungyai1123; 03-22-2014 เมื่อ 10:57 AM
 
ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
เฉลิมพระเกียรติ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:57 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'