รูปแบบ : นิทานก้อมฉบับผญา
โดย จ.เขมจิตต์
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สณ. ณัฐพล ภูเวียงแก้ว