สบายครับ


โยมบิดา-มารดาสุบินนิมิตก่อนหลวงตาเกิดโยมบิดา-มารดาสุบินนิมิตก่อนหลวงตาเกิด