ขอเพียงความจริงใจ......

การที่เราจะคบใครสักคน
ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม
คบกันแบบในฐานะ เพื่อน
พี่ น้อง หรือ คนพิเศษ

การคบกันไม่หวังสิ่งตอบแทน
ไม่หวังผลประโยชน์ หรืออื่นๆ

เป็นการคบกันทีบริสุทธิ์ จริงใจ
คุณก็จะได้ความจริงใจตอบแทน

หากเรามีความจริงใจต่อกัน
ความรัก ความผูกพัน ห่วงหากัน
เป็นมิตรภาพที่ดีงาม.