โต้ลมชมทุ่ง - เดือนเพ็ญ อำนวยพรโต้ลมชมทุ่ง - เดือนเพ็ญ อำนวยพร

มาฟังลำของเอื้อยน้อยเพิ่นนำกันเด้อครับ