อีสานติงนองนอย - บรรเจิด ทองแท้

[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/10.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%CD%D5%CA%D2%B9%B5%D4%A7%B9%CD%A7%B9%CD%C2.wma[/wma]" /> [wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/10.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%CD%D5%CA%D2%B9%B5%D4%A7%B9%CD%A7%B9%CD%C2.wma[/wma]" rate="1" balance="0" currentPosition="0" playcount="10" autostart="0" loop="-0" currentMarker="0" invokeurls="-1" volume="100" mute="0" uimode="full" stretchtofit="0" windowlessvideo="0" enabled="-1" enableContextmenu="0" fullScreen="0" SAMIStyle SAMILang SAMIFilename captioningID enableErrorDialogs="0" _cx="7938" _cy="6482" width="380" height="75">
_________________________________________________