ลายเต้ยโขง - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)

ลายเต้ยโขง - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)