พอดีเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ โดย หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ