เหนือเทพเหนือพรหม คือธรรมเป็นใหญ่ ธรรมบรรยายโดย พระพรหมคุณาภรณ์