การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1