ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1