เพื่อแฟน - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยเพื่อแฟน - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย[