แผนที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปี


ตลาดสามชุก, แผนที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปี, จังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติ และความเป็นมา ตลาดสามชุก “สามชุก เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ในอดีตสามชุกคือแหล่งที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ ฯลฯ มามีสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยน และซื้อขายสินค้า จนพัฒนาไปสู่ การลงหลักปักฐาน สร้างเมืองที่มั่นคงขึ้นมาตาม ประวัติของเมืองสามชุก […]

ตลาดสามชุก หรือสามชุกตลาดร้อยปี