Tag Archives : แผนที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปี


ตลาดสามชุก หรือสามชุกตลาดร้อยปี

ลิ้งก์ผู้สนับสนุน ตลาดสามชุก, แผนที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปี, จังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติ และความเป็นมา ตลาดสามชุก “สามชุก เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ในอดีตสามชุกคือแหล่งที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ ฯลฯ มามีสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยน และซื้อขายสินค้า จนพัฒนาไปสู่ การลงหลักปักฐาน สร้างเมืองที่มั่นคงขึ้นมาตาม ประวัติของเมืองสามชุก กล่าวไว้ว่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมชื่ออำเภอ “นางบวช” ตั้งอยู่บริเวณ […]