สงกรานต์นครกรุงเก่า 66 เชิญชมขบวนแห่ วิถีชีวิตคนไทยทั้ง 4 ภาค

สงกรานต์นครกรุงเก่า 66 เชิญชมขบวนแห่ วิถีชีวิตคนไทยทั้ง 4 ภาค

สงกรานต์นครกรุงเก่า 66 เชิญชมขบวนแห่ วิถีชีวิตคนไทยทั้ง 4 ภาค

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “สงกรานต์นครกรุงเก่า 66” เชิญชมขบวนแห่ “วิถีชีวิตคนไทยทั้ง 4 ภาค
วันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แถลงข่าว “สงกรานต์นครกรุงเก่า 66” โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดเทศกาลสงกรานต์ขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2566 โดยจัดขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ และประธานชุมชน ประธาน อสม. ทั้ง 68 ชุมชน ผู้สูงอายุทั้ง 5 ชมรม ร่วมกันจัดรูปแบบขบวนในแนวคิด “วิถีชีวิตคนไทยทั้ง 4 ภาค” จะจัดเป็นรูปขบวนทั้ง 8 ขบวน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป
ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรม “สงกรานต์นครกรุงเก่า 66” เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงศาสนา มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสถานที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่เกาะเมือง เพื่อให้บรรยากาศของการเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์กลับมามีความคึกคัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา