งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ในการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ  เพื่อหารายได้ช่วย เหลือผู้ประสบภัย และใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานในรอบปี การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงมหรสพและการละเล่นต่างๆ ตลอดงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2554

Continue reading “งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554”