ชาวพุทธต้องหยุด 5 อย่า 4

ชาวพุทธต้องหยุด 5 อย่า 4

หยุดและอย่า มีดังนี้
หยุด 5
1. หยุดทำตนเป็นผู้วิเศษกว่าพระพุทธเจ้า
2. หยุดมัวเมาเรื่องยศและลาภ
3. หยุดสร้างบาปแลกบุญ
4. หยุดเกื้อหนุนคนผิด
5. หยุดวิปริตในพระธรรมวินัย

อย่า 4
1. อย่าหูเบา
2. อย่าถือมงคลตื่นข่าว
3. อย่าเอาตัวบุคคลเป็นศาสนา
4. อย่าวิจารณ์โดยไม่วิเคราะห์

ที่มา : วาทะธรรม