ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอีสาน และความเป็นอยู่

ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี?? แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ? ค่านิยม? ศาสนาและรูปแบบการดำเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี? สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก
การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ? และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง?? จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น? เช่น? ประชาชนชาวอีสานแถบจังหวัดเลย? หนองคาย? นครพนม? มุกดาหาร? อุบลราชธานี? อำนาจเจริญ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว? ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน?? ทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกัน
Continue reading “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอีสาน และความเป็นอยู่”