ทอดข้าวสาร

ไปพุ่นกินปลา มาพี่กินข้าว ฮักกันไว้ ดีกว่าซังกัน

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่แสนกันดารในสมัยอดีตและสภาพภูมิอากาศที่ร้อนระอุ ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ผู้คนในแถบนี้มีสภาพอารมณ์ปรวนแปร หงุดหงิดง่าย ดังนั้นปัญหาการทะเลาะวิวาทจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปราชญ์อีสานในสมัยโบราณจึงได้สร้างขนบความเชื่อขึ้นมากมาย

ประเพณีทอดข้าวสาร

เหตุเพื่อสานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญ หาการทะเลาะเบาะแวง ความระแวงแคลงใจกันและกัน เราจึงเห็นได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมในยุคหลัง ๆ เป็นการจัดกิจกรรมโดยอาศัยความเป็นส่วนร่วม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่เดิมนั้นเราไม่มีศาสนาก็เอาผีสางนางไม้เป็นหลักยึ ดเพื่อใช้บังคับทางอ้อมให้คนทำตาม ในกาลต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่เข้าสู่บ้านเมือง ก็ได้มีการนำเอาความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ของศาสนามาเป็นสิ่งล่อ
พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลแก่ชาวอีสานเป็นอย่าง มาก