อีสาน, อิศาน, ไทยอีสาน, ลาว

คำสามคำนี้หมายถึงกลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของไทย แต่ที่เขียนต่างกันเพราะถ้อนคำเหล่านั้นแสดงถึงภูมิห ลังของคำมาอย่างน่าคิด
อีสาน, อิศาน หมายถึง สาวกของพระอิศวรผู้เป็นเทพเจ้าแห่งทิศ
ไทยอีสาน หมายถึง คนไทยภาคอีสาน เป็นกระบวนการทวิลักษณ์คือพยายามหลอมให้กลุ่มคนอีสาน เข้าใจว่าตนเองเป็นคนไทย(Thai) โดยอยู่ภาคอีสาน เป็นการกลืนคนทางถ้อยคำ
ลาว หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือชนเผ่าต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำของ(โขง)