wundee2513

 1. แอบตั้งเจ้าเป็นแฮงใจอ้าย...

  ... แอบตั้งน้องเป็นแฮงใจอ้ายเจ้าฮู้บ่
  ทุกมื้อรอย้อนถูกบังคับด้วยคิดฮอด
  หล่าเอ่ยเจ้านี่คือดวงใจอ้ายอยู่ตลอด
  ด้วยมีแต่ความคิดฮอดจนอ่อนไหว

  ย่านเด้อ้ายย่านยามมื้อเปลี่ยน
  ...

  Updated 27-05-2011 at 11:40 by wundee2513

  Categories
  Uncategorized