ญา ทิวาราช

  1. พักใจกับศาลาริมทาง 3

    พักใจกับศาลาริมทาง ตอน ผิดที่ไม่รู้

    ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย การปลงชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปนั้น ถ้าใครทำมากแล้ว ชาชินแล้ว เชี่ยวชาญแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่นรก หรือไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน หรือไปสู่เปรตวิสัย ...