khonsurin

พระคาถาชินบัญชร

Rate this Entry

++++++++++++++

พระคาถาชินบัญชร

++++++++++++++

พระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา


พระคาถาชินบัญชร ชำระใจ


[wma]http://khonsurin.webs.com/Chinnabunchorn%20pukjai.wma[/WMA]พระคาถาชินบัญชร เพลง

[wma]http://khonsurin.webs.com/Chinnabunchorn%20pleng.wma[/WMA]
บทสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชร
ขอให้พลังอำนาจแห่งพระคาถาชินบัญชร
จงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองของประเทศไทย
ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น
ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรให้ตั้งนะโม ๓ จบ
แล้วระลึกถึงและบูชา เจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง อัตถิ กาเย

กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะ วา อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน

ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณทัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภี โต มุนิปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ.

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒. ชินะ นานาวะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล *
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

๑๕. อิจเจวะ มันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.
คำแปลมา

(ต้นฉบับจาก อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
พระพุทธะทุกพระองค์ทรงล้ำเลิศ
ทรงดื่มรสธรรมประเสริฐสัจจะสี่
ประทับเหนือบัลลังก์ชัยไล่ไพรี
คือมารร้ายใจมารพร้อมเสนา


พระทรงเป็นผู้นำทั้งสามโลก
ทรงดับทุกข์คลายโศกคนทั่วหล้า
นับแต่องค์ตัณหังกรเป็นต้นมา
ยี่สิบแปดมหามุนียง


อันตัวข้า ฯ ขอเคารพสักการะ
เหล่าพระสัมพุทธะผู้สูงส่ง
อัญเชิญเทอญเชิญรับประทับทรง
สถิตตรงกลางกระหม่อมน้อมบูชา


พุทธะสถิตเสถียรเหนือเศียรเกล้า
พระธรรมเนาสองเนตรวิเศษหล้า
อีกพระสงฆ์ทรงสรรพคุณา
สถิตระหว่างกลางอุราป้องกันภัย


กลางหทัยเชิญพระอนุรุทธ
สารีบุตรคู่แขนขวาอย่าสงสัย
เบื้องหลังคือโกณฑัญญะประชับชัย
โมคคัลลาน์สถิตในเบื้องแขนซ้าย

เชิญพุทธอนุชาอานนท์
สถิตบนหูขวาอย่ารู้หาย
อีกองค์พระราหุลคุณกำจาย
อัญเชิญให้สถิตอยู่คู่เคียงกัน


พระมหากัสสปะพระธุดงค์
มหานามเถระทรงศีลขันธ์
อัญเชิญให้ประดิษฐานทุกวารวัน
โสตซ้ายให้มิ่งขวัญจำเริญนาน

ณ เบื้องหลังถัดไปแต่ปลายผม
พระโสภิตมุนีสมสุรีย์ฉาน
เชิญประทับนับนิรันดร์อนันต์กาล
ดลบันดาลศรีสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย


เชิญพระกุมารกัสสปะ
ผู้เชี่ยวชาญวาทะทรงคุณใหญ่
สถิตโอษฐ์ของข้าอย่ามีภัย
วาจาสิทธิ์ฤทธิไกรในธานิน


ปุณณะ,องคุลิมาล,นันทะ
อุบาลีเถระผู้ทรงศีล
มาสถิตหน้าผากข้าเป็นอาจิณ
ใครยลยินเป็นเสน่ห์ทุกเวลา


พระมหาสาวกพระชินสีห์
แปดสิบมีศีลพิสุทธิ์ผุดผ่องหล้า
เชิญสถิตในตัวทั่วกายา
คุ้มครองข้าปลอดภัยไปชั่วกาล

รัตนสูตรกันภัยไว้เบื้องหน้า
ข้างขวามีเมตตาสูตรประสาน
ธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลังระวังนาน
อังคุลิมาลปริตรให้อยู่ซ้ายครัน


ขันธปริตร โมรปริตร
อฏานาฏิยะปิดเพดานกั้น
พระสูตรพระชินสีห์มีอนันต์
เป็นกำแพงเจ็ดชั้นลดหลั่นไป

ปกป้องภัยนานาบรรดามี
เช่นโรคลมโรคดีบีฑาให้
ด้วยเดชะพระชินบัญชรชัย
ขอโพยภัยจงสลายมลายพลัน


ข้า ฯ ผู้เป็นสาวกพระสัมพุทธ
บำเพ็ญกิจบริสุทธิ์ด้วยใจมั่น
ภายในกรงทองของภควันต์
ในแผ่นพื้นใต้สวรรค์วิมานแมน

ขอพระมหาบุรุษผู้ประเสริฐ
พระผู้เลิศวิมุติพิสุทธิ์แสน
ทั้งหลายทั้งสิ้นทั่วดินแดน
ปกพื้นแผ่นปกหล้าที่ข้า ฯ เนา


พุทธมนต์ชินบัญชรกลอนเสนาะ
ข้า ฯ ได้สวดเสียงไพเราะทุกค่ำเช้า
มนต์ขลังคงความขลังไว้อย่าได้เพลา
ขอเทพไท้อย่าดูเบาจงคุ้มครอง

ขออำนาจพระสัมมาสัมพุทธะ
ขอให้ข้า ฯ จงชำนะความขัดข้อง
ด้วยอำนาจพระธรรมอันเรืองรอง
อย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรูมาร


ด้วยอำนาจองค์พระอริยสงฆ์
ขอข้าจงเป็นสุขทุกสถาน
อันตรายใดใดไม่แผ้วพาน
พระสัทธรรมอภิบาล - ชินบัญชร
คำแปลในลักษณะของร้อยแก้วธรรมดา


คำแปลพระคาถาชินบัญชร


พระพุทธเจ้าและพระนราสภา
ทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
ผู้ทรงพิชิตพระยามาราธิราช
ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหะแล้ว
เสวย อมตรสคือ
อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ
เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้น
จากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง
มี 28 พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่า
ตัณหังกรเป็นอาทิ
พระพุทธเจ้าผู้จอมมุณีทั้งหมดนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมา
ประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
พระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิด
แห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ
พระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวา
พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย
พระอัญญาโกญทัญญะอยู่เบื้องหลัง
พระอานนท์กับพระลาหุลอยู่หูขวา
พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย
มุณีผู้ประเสริฐ คือ
พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ
ดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน
ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
พระเถระกุมาระกัสสปะ
ผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
มีวาทะอันวิจิตรไพเราะ
อยู่ปากเป็นประจำ
พระปุณณะ พระอังคุลิมาล
พระอุบาลี พระนันทะและพระสีวะลี
พระเถระทั้งห้านี้ จงปรากฏเกิด
เป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ
ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส
เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย
แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์
ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่
ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า
พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา
พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย
พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง
พระขันธปริตร พระโมรปริตร
และพระอาฏานาฏิยสูตร
เป็นเครื่องกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย
นอกจากที่ได้กล่าวมานี้
ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนาชนิด
มีสีลาทิคุณอันมั่นคง
คือ สัตตะปราการ
เป็นอาภรณ์มาตั้งล้อม
เป็นกำแพงคุ้มครอง ๗ ชั้น
ด้วยเดชานุภาพแห่ง
พระอานันตะชินเจ้า
ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่
ในพระบัญชร แวดวงกงล้อม
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายในและ
ภายนอกอันเกิดแค่โรคร้าย
คือโรคลมและโรคดีเป็นต้น
เป็นสมุฏฐานจงกำจัด
ให้พินาจไปอย่าได้เหลือ
ขอพระมหาบุรุษทรงพระคุณ
อันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า
ผู้อยู่ในภาคพื้น
ท่ามกลางพระชินบัญชร
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครอง
ปกปักษ์รักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาล
ด้วยคุณานุภาพแห่งสัจจธรรม
จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ
ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า
ชนะข้าศึกศัตรู
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
ชนะอันตรายทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์
ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ
และรักษาดำเนินไป
โดยสวัสดีเป็นนิจนิรัญดรเทอญ
+++++++++++++++++++++
Submit "พระคาถาชินบัญชร" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "พระคาถาชินบัญชร" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "พระคาถาชินบัญชร" to แชร์ไปที่ Printerest

Comments

  1. สัญลักษณ์ของ lungyai1123
    สาธุขออนุโมทนาบุญแด่ผู้ที่นำมาเผยแผ่ให้ชุชนคนอีสานแห่งนี้ได้รับรู้ได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่บังเกิดขึ้นในส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงครับ...สาธุ สาธุ สาธุ

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: