ร้อยเอ็ด เพชรอิสาน

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอม

ของเก่ากะม่วนได๋พี่น้อง

"ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม. เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา. ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด"

หัวข้อสนทนาในกลุ่มสังคม: ร้อยเอ็ด เพชรอิสาน

Showing Discussions 11 to 12 of 12