คนกรุงลูกอีสาน

เผื่อสิิไห่คนอีสานบ้านเฮา ที่มาทำการ ทำงาน ในเมืองกรุงไม่พบปะเว้ามวนโฮแซวกัน ถวม ทุกข์ สุข ดิบกัน

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

กลุ่มนี้ไม่มีการสนทนา