มะนึขะแมร์ ตั๊ว..คนเมืองช้าง..ท่าตูม..เหลา

โมเด้อ..โม อันเย็ย ภาษา ขะแมร์..
โมเด้อ..แม, ออว, บ็วง,ปะโอน,โกน,เจา,แย็ย,ตา..
โมเด้อ..ระนา..มะนึ ขะแมร์..
โน๊ว ตาม ดบ..
โน๊ว ตาม สะแรร์..
โน๊ว ตาม พลือ..
โน๊ว ตาม จังกา..
โมเด้อ..อา งา..
โมเด้อ..อาปอง..
โม อันแย็ย น็อง บอง...
โม อันแย็ย น็อง ปะโอน..
โม อันแย็ย น็อง โกน..
โม อันแย็ย น็อง เจา...
โม ชบ มะ ลบ เบอ กะเดา..
โม เปอะ ตึ๊ก..ออย เจิต จระเจี๊ยะ..
โม ชบ น็อง ปะเตี๊ยะ..
โม ชบ น็อง กะตวม..
โม สรูล..โม สเราะ..
ต็อง กันเลาะ..ต็อง กระม็อม
โม เด้อ โพง เยิง..
โม เด้อ มา สรูล..
เจ็ย ย็อง..
เจ๊ย..
บาน โอย ตะนอบ..
พูย...
บาน โอย สะลีก..
สำปวด..
บาน โอย โฮบ บาย..
เมื๊อด...
โห่....ฮิ้ววววววววววววววววว...

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

แสดงการสนทนาจาก 1 ใน 1