ไข่ไก่กับความเหงา


ท ห า ร ห นุ่ ม ผู้ ห นึ่ ง ต้ อ ง อ อ ก ไ ป ร บ แ ด น ไ ก ล
ทิ้ ง ภ ร ร ย า ส า ว ไ ว้ ที่ บ้ า น น า น เ ป็ น เ ว ล า ถึง 2 ปี เ ต็ ม
เ มื่ อ ไ ด้ เ ว ล า ที่ จ ะ ก ลั บ บ้ า น , , เ ข า จึ ง รู้ สึ ก ที่ ดี ใ จ ม า ก
ที่ จ ะ ไ ด้ เ จ อ กั บ ภ ร ร ย า ส า ว ผู้ เ ป็ น ที่ รั กยิ่ง

แ ต่ เ มื่ อ ก ลั บ ถึ ง บ้ า น เ ข า ก็ ต้ อ ง แ ป ล ก ใ จ ม า ก เมื่อ
ที่ หั ว เ ตี ย ง น อ น ข อ ง ภ ร ร ย า มี ไ ข่ ไ ก่ ว า ง อ ยู่ 3 ฟ อ ง
แ ล ะ เ งิ น ส ด อี ก 2 แ ส น บ า ท
ด้ ว ย ค ว า ม ส ง สั ย , , เ ข า จึ ง ถ า ม ภ ร ร ย า ว่ า

ส า มี : ที่ รั ก . . คุ ณ เ อ า ไ ข่ ม า ว า ง ไ ว้ หั ว เ ตีย ง ทำ ไ ม
ภ ร ร ย า : ฉั น ข อ ส า ร ภ า พ ต า ม ต ร ง น ะ . . ช่ ว ง ที่คุ ณ ไ ม่ อ ยู่
ฉั น เ ห ง า เ ห ลื อ เ กิ น ฉั น น อ ก ใ จ คุ ณ น่ ะ , , ทุ ก ค รั้ งที่ ฉั น
น อก ใ จ คุ ณ , , ฉั น จ ะ เ อ า ไ ข่ ม า ว า ง ไ ว้ ที่ หั ว เ ตี ย ง , , เ พื่ อ
เ ตื อ น ค ว า ม จำ ว่ า ฉั น ทำ ผิ ด ไ ป กี่ ค รั้ ง

ส า มี ไ ด้ ฟั ง ก็ รู้ สึ ก เ ห็ น ใ จ ภ ร ร ย า , , เ ร า จ า กไ ปตั้ ง
2 ปี เ ต็ ม , , เ ธ อ น อ ก ใ จ เ ร า แ ค่ 3 ค รั้ ง ( เ พ ร า ะ มี ไ ข่ ว า ง อ ยู่ 3 ใ บ )
เ ธ อ ค ง เ ห ง า จ ริ ง ๆ , , ถึ ง ได้ ทำ ล ง ไ ป

ส า มี : แ ล้ ว เ งิ น ส ด 2 แ ส น บ า ท ล่ ะ เ อ า ม า จ า ก ไ ห น
ภ ร ร ย า : อ๋ อ . . เ งิ น นั่ น . . ก็ ข า ย ไ ข่ ไ ด้ ไ ง ล่ ะ จ๊ ะ