:Dบักไม้แดง
เวลากินก้อเอาพร้า ผ่า กินเม็ดมัน คล้ายๆ
ลำต้นกะเอามาเฮ้ดเฮือนได้ เป็นไม้เนื้อแขง
มีรูปสิเอามาให้เบิงเด้อ มักไม้แดง
บ้านผมเขาเอิ้นจั่งชี่ แต่บ้านอื่นผมบ่ฮู้