อ่านเป็นทำนองภาษาอีสาน
พี่น้องเอย...
บ้านเมืองใสบ่อมีเศร้า คันคนเฮาบ่อลืมครอง ฮีตสิบสองป่องบ้าน ฮักษาไว้จักอยู่ยืน พิธีกรรมภาคพื้นต่าง ๆ บ่อวางป๋า ทางวัดวาซุมสงฆ์หล่ำดูเทิงซูค้ำ อุปถัมภ์เพลเลี้ยงจังหันงายถวายส่ง อานิสงค์สิส่งยู้เมื่อหน้าพุ้นหุ่งเจริญ สรรเสริญยอไว้เฮาคนไทยอีสานถิ่น รักษาศีลอย่าด่างพล้อย ทีละน้อยให้ค่อยทน พี่น้องเอย...คนคือกันอย่าหยามหน้า เซมาอย่าซำตื่มกันเด้อ ไผกะคนแท้ ๆ บ่อมีหม่องดอกหลื่นกัน ดอกนาพี่น้องเอย...คนอีสานเอ้ย...

ภาษาอีสานเป็นภาษาที่สนุกสนาน