น้ำแก่ง แปลเป็นภาษาไทยว่า น้ำหลาก,น้ำล้นตลิ่ง,น้ำท่วม