พี่น้องเอ้ย เพินว่าสายแนนแน้วผลายาวยู้ใส่
ได้มาพ้อพี่น้องมื้อนี่อุ่นทรวง
อย่าฟ้าวตื่นฟ้าวท้วงแปลกต่างสงสัย
ว่าแม่นไผ๋เด้น้อส่งผญามาอ้อน
เจริญพรเด้อท่านศรัทธาเฮาชาวอีสานบ่ลืมบ้านลืมส่อง
ยังตามฮอยตามคองประเพรีฮีตเค้าโบราณเฒ่าเพิ่นสอน
ยังแพงกันเป็นกลุ่มก้อนบ่ได้อ่อนกำลังใจ
ไทยอีสานเฮาน้อ บ่แมนขอไผซ้น
คนอีสานเฮามั่น ศรัทธาเฮาบ่ตีบตัน ฮีตครองบ้านยังสานต่อ
คนโบราณเพิ่นได้ก่อ เฮาซอยกันสืบได้
อีสานเหนืออีสานใต้รับรองได้ย่อมเจริญ
ฮ้องให้ลุกปลุกแล้วเอิ้นให้มาซ่อยกันสาน
เปิดตำนานคำผญาภูมิปัญญาอีสานเค้า
ลูกหลานเฮาอย่าไลถิ่มฮ้องสตริงลืมของเก่า
คือสาวดอกซ้อนเว้า ขอเชิญชวนหมู่เจ้ามาจาเว้าตอบผญา
โดย บ่าวโพนทอง