เจ้าผู้นมเหลือเสื้อสังบ่สานกระต่าใส่ บาดห่าไฟไหม้บ้านไผ่สิหิ้วกระต่านม

จักโบกซิ 2