เสาเส......................หลักที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งแกะลวดลายอย่างดี ใช้บรรจุกระดูกคนตายนำไปฝังเรียกรายที่เขตวัดจัดให้