ทิศตาเวนตก : หมายถึง ทิศตะวันตก
ทิศตาเวนออก : หมายถึง ทิศตะวันออก
ทิศหัวนอน : หมายถึง ทิศใต้
ทิศปลายตีน : หมายถึง ทิศเหนือ