สอย ผุสาวฟังสอย รถอั่นนึง เล่นฝ่านหน้าบ้าน สาวขี่ค้าน นั่งเหงาเฝ้าบันได

สอยๆ ผุบ่าวฟังสอย บ่าวอั่นนึง อยากกินป่นกบ นั่งลก ชก หมกหยังนี่ๆ ผะนะ สอยหยอกเล่น สอยหยอกเล่น