คุณค่า.........

เมืองใด ไม่มีทหาร เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
เมืองใด ไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้า อับจน
เมืองใด ไม่มีพานิชเลิศ เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน
เมืองใด ไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม
เมืองใด ไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้ว คนหยาม
เมืองใด ไม่มีนารีงาม เมืองนั้นหมดความ ภูมิใจ
เมืองใด ไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพลิด พิศสมัย
เมืองใด ไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัย แน่นอน
พระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 6