ภาษาอิสาน ที่มีความหมายว่า สงสาร ใช้คำใด จึงจะถูกต้องครับ ท่านผู้รู้ ช่วยตอบหน่อย

ก. เหลียวโตน
ข. หลูโตน
ค. สีโตน
ง. เหลือโตน