สรภัญญ์ หรือ สรภัญญะ ศิลปแขนงหนึ่งของชาวอีสาน เป็นการท่องคำกลอนด้วยปากเปล่าไม่มีดนตรีประกอบ จะร้องคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้แต่ส่วนมากจะร้องประสานเสียงกันเพื่อความไพเราะ
นิยมร้องแข่งขันกันในช่วงเข้าพรรษา งานบุญทอดเทียน คุ้มเหนือแข่งขันกับคุ้มใต้ แข่งกันคนละกลอน
เรียกว่า การเส็งสารพัญ ในปัจุบันนี้เริ่มจะสูญหายไปบ้างพอสมควร
.........................ตัวอย่างกลอนสรภัญญ์.....................
สรภัญญ์บ้านหนองหิน สรภัญญ์บ้านหนองหิน
มามื้อนี่มาสี่คน มามื่อนี่มาสี่คน (ร้องกัน 4 คน)