ธรรมะประทานพระพรปีใหม่ (สมเด็จพระสังฆราช)

ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
มีน้ำใจให้เป็นทาน เพื่อชีวิตที่งดงาม
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
?มีน้ำใจเป็นทานเถิด จะรักษาศีลได้อย่างไม่ต้องตั้งใจเลย ความเดือดร้อนก็จะผ่อนคลายถึงหมดสิ้นได้โดยไม่ต้องเห นื่อยยากแก้ไขอีกต่อไป เป็นการน้อมรับพระพุทธพรในปีใหม่นี้ ซึ่งจะยั่งยืนตลอดไปในทุกๆ ปี ไม่มีเสื่อมคลาย?

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำมา จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งบริวาร ปราศจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งสิ้น ขอให้ท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งนั้น โดยมีธรรมบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุท ธเจ้า เป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน และมีพระธรรมเป็นประทีปส่องสว่างในการดำเนินชีวิต ขอให้พบกับชีวิตที่สมบูรณ์ ให้พบกับความสะอาด สว่าง สงบ แห่งชีวิตและจิตใจ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแด่ท่านทุกทิพาราตรีก าลเทอญ.